Przetargi.pl
Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w Radlinie ul. Rydułtowska 43

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie ogłasza przetarg

 • Adres: 44-310 Radlin, ul. Rymera 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4590203 , fax. 032 4590264
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie
  ul. Rymera 15 15
  44-310 Radlin, woj. śląskie
  tel. 032 4590203, fax. 032 4590264
  REGON: 27345886500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.radlin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w Radlinie ul. Rydułtowska 43
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w Radlinie ul. Rydułtowska 43
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1500zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk.radlin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach