Przetargi.pl
Dostawa roślin uprawnych - produktów warzywnictwa i ogrodnictwa

Areszt Śledczy w Bytomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3886210 , fax. 032 3886230
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Bytomiu
  ul. Wrocławska 4 4
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 032 3886210, fax. 032 3886230
  REGON: 00031983600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Areszt Śledczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa roślin uprawnych - produktów warzywnictwa i ogrodnictwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiana ilość określona w kg: Ziemniaki jadalne-wczesne - 42000 kg; Zamawiana ilość określona w kg/szt: Buraki ćwikłowe - 4000 kg; Marchew - 8000 kg; Cebula - 4500 kg; Kapusta biała - 5000 kg; Kapusta czerwona - 1000 kg; Seler korzeniowy - 4000 kg; Pory - 200 kg / 800 szt; Zamawiana ilość określona w kg/szt: Papryka świeża zielona - 100 kg; Pomidory - 1400 kg; Ogórki zielone - 400 kg; Sałata masłowa - 125 kg / 450 szt; Pieczarki - 300 kg; Kiwi - 100 kg; Mandarynki - 200 kg; Grejpfruty - 100 kg; Zamawiana ilość określona w kg/szt/p: Kalafior - 300 kg / 400 szt; Kalarepa - 125 kg / 500 szt; Brokuły - 100 kg / 150 szt; Szczypiorek - 25 kg / 250 szt/p; Rzodkiewka - 170 kg / 700 szt/p; Szpinak - 85 kg / 1700 szt; Zamawiana ilość określona w kg: Jabłka - 4500 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 011000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach