Przetargi.pl
Dostawa wraz z wdrożeniem Systemu Paszportyzacji obejmującego Projekt pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 700 78 16 , fax. 32 700 78 44
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
  ul. Powstańców 34 34
  40-954 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 700 78 16, fax. 32 700 78 44
  REGON: 24011409000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.e-slask.pl/bip/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z wdrożeniem Systemu Paszportyzacji obejmującego Projekt pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Województwo Śląskie - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego realizuje projekt pn. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. Przedmiotem Umowy jest dostawa wraz z wdrożeniem Systemu Paszportyzacji dla Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej - węzłów szkieletowych typu A i szkieletowych typu B o długościach odpowiednio: - Część I północna - około 276 km sieci i liczbie 7 węzłów szkieletowych typu A oraz 25 węzłów szkieletowych typu B - Część II południowa - około 224 km sieci i liczbie 10 węzłów szkieletowych typu A oraz 16 węzłów szkieletowych typu B wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac zawiązanych z zamówieniem. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: a) dostawę Systemu Paszportyzacji; b) wdrożenie Systemu Paszportyzacji; c) wsparcie serwisowo - gwarancyjne i asystę techniczną, gwarantujące prawidłowe przyszłe funkcjonowanie przedmiotu Umowy. Wykonawca będzie współpracował przy wdrożeniu Systemu Paszportyzacji z Wykonawcami budowy dla Części I i Części II, którzy przygotują dane pod potrzeby (wymagania) Systemu Paszportyzacji i będą współpracować z Wykonawcą Systemu Paszportyzacji w zakresie dotyczącym m.in. udostępnienia danych do ww. systemu. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zasad zawartych w Metodyce Zarządzania Projektem (załącznik nr 4 do Umowy) oraz stosowania się do zaleceń i poleceń Inżyniera Kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Systemu Paszportyzacji zgodnie z Umową, tak aby uzyskać zdefiniowaną właściwą funkcjonalność systemu, właściwe logowanie zmian, w oparciu o dostarczony sprzęt wraz z oprogramowaniem spełniającymi minimalne wymagania dla serwera bazy danych i aplikacji. System powinien ponadto zapewnić właściwy podział na grupy użytkowników, wsparcie i gwarancję oraz spełniać wymagania dotyczące właściwego wdrożenia. System ma być zainstalowany przez Wykonawcę w jednej centralnej lokalizacji, której lokalizację wskaże Zamawiający. Dostęp do Systemu realizowany będzie przez Internet/Intranet. System powinien być dostarczony wraz z niezbędną platformą sprzętową i software ową obejmującą system operacyjny, silnik bazy danych, oprogramowanie GIS) umożliwiającą pracę 5 użytkowników i 1 administratora. Urządzenia i materiały dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Materiały i urządzenia zastosowane do wykonania zadania muszą posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie przepisami dopuszczenia do stosowania i pochodzić z legalnego źródła dystrybucji. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia i były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz nie były używane w innych projektach lub nie były pozostałościami magazynowymi z innych przetargów. Wszelkie niewymienione rozwiązania techniczne w niniejszym dokumencie uzupełnia dokument pn. Studium Wykonalności stanowiący załącznik nr 6 do Umowy oraz Program Funkcjonalno - Użytkowy stanowiący załącznik nr 5 do Umowy. Zgodnie z zapisami OPZ w systemie paszportyzacyjnym zapisane będą fabryczne metryki odcinków instalacyjnych wraz z pomiarami tłumienności oraz charakterystykami (OTDR), raporty z instalacji poszczególnych odcinków, tłumienności poszczególnych spawów, tłumienności poszczególnych włókien dla połączonych relacji wraz z charakterystykami tłumienności wykonanych traktów optycznych oraz dodatkowo informacje o przyrządach montażowych i pomiarowych (miernik tłumienności, reflektometr optyczny), certyfikatach kalibracji. Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci szkieletowej. Narzędzie to, zwane dalej Systemem Paszportyzacji lub Systemem musi być rozwiązaniem umożliwiającym ewidencję wszystkich elementów infrastruktury pasywnej i aktywnej, jak również usług technicznych i biznesowych. Wdrożenie takiego rozwiązania, przeprowadzone staraniem i na koszt Wykonawcy (Dostawcy Systemu), oprócz instalacji systemu będzie obejmować również przygotowanie modelu danych, zawierającego definicje inwentaryzowanych zasobów, szkolenia z obsługi systemu, dokumentację rozwiązania oraz wprowadzenie do Systemu kompletu danych o sieci z dokumentacji powykonawczej. Dostarczony sprzęt oraz dane wprowadzone do Systemu wraz z ich wewnętrzną strukturą powiązań będą stanowiły własność Zamawiającego. Wykonawca dostarczy i wykona połączenia list zasilających, kabli krosowych i innych niezbędnych elementów i wyposażenia, potrzebnych do funkcjonowania systemu paszportyzacji w cenie zamówienia. Zakres rzeczowy dostaw obejmuje: 1. Oprogramowanie Wymagana jest dostawa kompletów licencji bezterminowych: a) dla aplikacji klienckich Systemu (stanowiska pracy jednoczesnej) - 10 szt., b) serwerowych, dotyczących w szczególności systemów operacyjnych i silników GIS/baz danych - w liczbie niezbędnej do zapewnienia poprawnej pracy Systemu. c) 5 licencji dostępowych użytkowników do posiadanego przez Zamawiającego serwera MS Windows Server 2012. 2. Sprzęt Wymagana jest dostawa, instalacja i konfiguracja: a) zestawu 2 serwerów sprzętowych na potrzeby aplikacji oraz silnika GIS/bazy danych, b) 3 stacji roboczych mobilnych (typu laptop) dla stanowisk edycyjnych (wraz ze stacjami dokującymi), c) kompletny system (sprzęt wraz z oprogramowaniem) do realizacji pełnego backupu w systemie cyklicznym poprzez sieć LAN - wielozadaniowy serwer NAS w obudowie typu Rack z dwoma portami USB3.0 z modułem zasilającym, d) każda stacja robocza wyposażona: - w preinstalowany 64-bitowy system operacyjny (licencja niepowiązana z dostarczanym sprzętem), spełniający następujące wymagania minimalne: - zapewniający rejestrację konta w domenie z poziomu stacji roboczej przy użyciu konta administratora domeny, - zapewniający kompatybilność (bezpieczeństwo, stabilność, wydajność) nowych stacji z wykorzystywanymi przez Zamawiającego rozwiązaniami (Infrastruktura posiadana przez Zamawiającego: Domena - Active Directory Windows 2008), - wraz z oryginalnym nośnikiem instalacyjnym. - pakiet biurowy o funkcjonalności odpowiadającej pakietowi Microsoft Office 2003/2007/2010 Professional. Pakiet oprogramowania biurowego wspierany przez producenta posiadający aktualizacje oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa i eliminacji błędów. Minimalna zawartość pakietu obejmuje edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, kreator prezentacji multimedialnych, kompatybilność z pakietem Microsoft Office w tworzeniu dokumentów z użyciem makr, edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, narzędzie do obsługi poczty e-mail oraz synchronizacji. Polska wersja językowa dla firm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 482000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł. (Słownie: dziesięć tysięcy złotych) 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.e-slask.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach