Przetargi.pl
Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach - etap XI

Miejski Zarząd Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2310031, 3350444 , fax. 032 2310032
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Usług Komunalnych
  ul. Strzelców Bytomskich 25c 25c
  44-109 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2310031, 3350444, fax. 032 2310032
  REGON: 27104821200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach - etap XI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie XI etapu robót budowlanych w ramach zadania pn. Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120. Zamówienie swoim zakresem obejmuje: I Przygotowanie terenu pod budowę: 1.Roboty pomiarowe i zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót. 2.Rozebranie istniejących urządzeń i elementów z betonu oraz nawierzchni z mieszanek bitumicznych wraz z podbudową i obrzeżami. 3.Rozebranie nawierzchni żwirowych i betonowych przy ujęciach wody. 4.Wywiezienie gruzu z rozbiórek wraz z opłatą za składowanie na wysypisku miejskim. II Wykonanie kanalizacji deszczowej: 1.Roboty pomiarowe i wykonanie wykopów liniowych o ścianach pionowych pod rurociągi i kolektory z umocnieniem ścian wykopów. 2.Wykonanie komór startowych i odbiorczych oraz przewiertów sterowanych rurą PE 100 SDR 11 RC 160x14,6 mm. 3.Podłoża pod kanały z materiałów sypkich gr. 15 cm. 4.Kanały z rur PCV ? 160 mm i studnie PCV z włazem typu ciężkiego, 1000 mm. 5.Próby szczelności kanałów rurowych Dn 150 mm. 6.Kaskady studni i włączenie do istniejących studni D1 i D10. 7.Obsypka rur i studni piaskiem oraz zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym. III Wykonanie sieci wodociągowej: 1.Roboty pomiarowe i wykopy liniowe pod rurociągi, pomosty drewniane nad wykopami. 2.Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD) ? 40÷63 mm oraz kształtek ciśnieniowych o łączeniach zgrzewanych oraz połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych Dn 25, 40 i 63 mm (kształtki, redukcje, trójniki). 3.Zasuwy na PE ? 32 mm, zasuwa kołnierzowa ? 50 mm oraz zawory czerpalne kulowe Dn 20 mm. 4.Spięcie sieci wodociągowej z wodociągiem wykonanym w etapie X i XII. 5.Próba wodna szczelności sieci, dezynfekcja rurociągu i płukanie sieci wodociągowej. 6.Obsypka rur z piaskiem, oznakowanie trasy wodociągu i zasypka wykopów z zagęszczeniem. IV Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, granitowej i nawierzchni żwirowych: 1.Roboty ziemne - korytowanie i profilowanie podłoża pod nawierzchnie betonowe, granitowe i żwirowe. 2.Ławy betonowe pod obrzeża i obrzeża chodnikowe proste i na łukach 30 x 8 cm. 3.Warstwy odsączające z pospółki i podbudowy z kruszyw kamiennych łamanych. 4.Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym i grafitowym gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej. 5.Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej łupanej 8 x 10 cm szarej, grafitowej i żółtej oraz pasy kostki kamiennej bazaltowej 4 x 4 cm. V Wykonanie nowych punktów czerpania wody (4szt.): 1.Roboty ziemne, podkłady z piasku i betonu, fundamenty z bloczków betonowych, izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy. 2.Zbrojenie konstrukcji, płyta denna żelbetowa, wieńce żelbetowe i izolacje powłokowe. 3.Ścianki z cegły klinkierowej pełnej w kolorze szarym, kratki ze stali nierdzewnej i nakrywy kamienne z płyt granitowych gr. 4,5 cm. 4.Zabezpieczenie powierzchni ścian środkiem hydrofobowym do klinkieru. Integralną częścią niniejszej specyfikacji są: 1.Aktualizacja projektu modernizacji Cmentarza Centralnego przy ul. Kozielskiej 120 w Gliwicach. Etap XI - Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu oraz projekt wykonawczy sieci wodno - kanalizacyjnych. 2.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, małej architektury oraz sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej - wymagania ogólne i szczegółowe. 3.Przedmiary robót: zagospodarowanie terenu na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach - etap XI oraz: Sieć wodociągowa i odwodnienie punktów czerpalnych - etap XI. Wszystkie ww. elementy składowe dokumentacji stanowią komplet. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. Podane w przedmiarach podstawy wyceny nie są zobowiązujące dla Wykonawcy. UWAGA: Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 907 ze zm.), w szczególności art. 29-31. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. Istotne warunki zamówienia: 1.Roboty ziemne należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności zwłaszcza w rejonie istniejących drzew, ich systemów korzeniowych oraz nagrobków. Ewentualne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót Wykonawca usunie na własny koszt i własnym staraniem. 2.Do wykonania robót należy stosować materiały określone w specyfikacji technicznej lub równoważne co do parametrów wytrzymałościowych, technicznych, jakościowych, przyczepności do podłoża, składu chemicznego, trwałości, gwarancji oraz przeznaczenia, posiadające aktualne certyfikaty i atesty oraz deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. 3.Wykonawca winien ująć w ofercie wszelkie koszty wynikające z organizacji robót i placu budowy, nadzorów branżowych, transportu, itp. 4.Odbiór końcowy zostanie dokonany przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Komisja dokona oceny jakości wykonanych robót na podstawie przedstawionych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem, specyfikacjami technicznymi i przedmiarami robót. 5.W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do: - stałego utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, - zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, - oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów niezbędnych do wykonywania prac, - bieżącego wywozu gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórek, - oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, - zgłaszania do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz udziału w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym. UWAGA: Nie należy prowadzić robót budowlanych w trakcie ceremonii pogrzebowych. 6.Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: - certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na zabudowane materiały, - protokoły odbiorów częściowych (kanalizacji deszczowej i wodociągu), - oświadczenie kierownika budowy i dziennik budowy, - dokumenty przekazania odpadów na wysypisko, - dokumentacje powykonawczą wraz z protokołami z badań i pomiarów, - operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem zmian na zasoby mapowe Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.* Wykonawca zobowiazany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.* *-dokumenty dostępnie na stronie internetowej www.mzuk.pl pod hasłem Certyfikat ISO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452154001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzuk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach