Przetargi.pl
Wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „It's Not My Head, It's My Hormones: How to tame your hormones and feel like yourself again”, autorstwa Mariona Glucka, ISBN 978-1-4091-7856-9, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124 324 450 , fax. 124 324 451
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 324 450, fax. 124 324 451
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „It's Not My Head, It's My Hormones: How to tame your hormones and feel like yourself again”, autorstwa Mariona Glucka, ISBN 978-1-4091-7856-9, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: It's Not My Head, It's My Hormones: How to tame your hormones and feel like yourself again”, autorstwa Mariona Glucka, ISBN 978-1-4091-7856-9, liczącej 250 stron, oraz tłumaczenie tekstu na 4 stronie okładki, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Objętość oryginału książki wynosi około 9,5 arkuszy wydawniczych tekstu, a znormalizowany arkusz wydawniczy zawiera 39 600 znaków ze spacjami i przypisami. 1.1 Usługa obejmuje wierne wykonanie tłumaczenia pisemnego na wysokim poziomie merytorycznym i językowym, naniesienie poprawek po uwagach redaktora, wykonanie korekty autorskiej tłumaczenia oraz dostarczenie tłumaczenia zamawiającemu i zwrot powierzonych materiałów do siedziby redakcji Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonej w Krakowie (31-126) przy ul. Michałowskiego 9/2. 1.2 Książka to poradnik dla kobiet mówiący o wpływie hormonów na ciało i umysł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: PKT 5) SIWZ: 1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: PKT 7)1 SIWZ: 7.1 Oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą. 7.1.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP, wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty; 7.1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia musi złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1 powyżej, w części dotyczącej podwykonawców; 7.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 7.1.1 powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne 7.1.4 Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku opisanego w pkt 5)3 SIWZ, musi załączyć wykaz, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do formularza oferty, zawierający imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (przewidzianej do realizacji) wymienionej z imienia i nazwiska, wraz z informacją czy osoba ta posiada odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także niezbędne do zakresu wykonywanych przez nią czynności. PKT 7)3 SIWZ: 7.3 Oświadczenia składane obligatoryjnie przez wszystkich wykonawców w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu wykonawców biorących udział w postępowaniu i złożonych ofert. 7.3.1 Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, składane w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego – po otwarciu ofert – wykaz wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem powyższego oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody wskazujące na to, że powiązania z innym wykonawcą uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. PKT 11)4 SIWZ: 4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień SIWZ oraz według treści formularza oferty i jego załączników stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, w szczególności oferta winna zawierać: 4.1 wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią), 4.2 oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub notarialnie poświadczoną kopię, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika [wymagane w szczególności, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum]. Wraz z pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. 4.3 próbka tłumaczenia stanowiąca załącznik A do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach