Przetargi.pl
Budowa placu manewrowego przy oczyszczalni ścieków w Tokarni

Wójt Gminy Tokarnia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-436 Tokarnia, Tokarnia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 274-70-22 , fax. (012) 274-70-25
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Tokarnia
  Tokarnia 380
  32-436 Tokarnia, woj. małopolskie
  tel. (012) 274-70-22, fax. (012) 274-70-25
  REGON: 55002500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tokarnia.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu manewrowego przy oczyszczalni ścieków w Tokarni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa placu manewrowego przy oczyszczalni ścieków w Tokarni obejmujące następujący zakres: - wykonanie zjazdu z drogi powiatowej, - wykonanie nasypów wraz z ubezpieczeniem narzutem kamiennym, - wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej o powierzchni 458 m2, - wykonanie ogrodzenia, - wykonanie oświetlenia placu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach