Przetargi.pl
„Modernizacja odcinka zielonego szlaku”

Ojcowski Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 32-045 Sułoszowa, Ojców
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123892005
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ojcowski Park Narodowy
  Ojców
  32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie
  tel. 123892005
  REGON: 122457363
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ojcowskiparknarodowy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Modernizacja odcinka zielonego szlaku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie i montaż barier metalowych na szlaku zielonym w Ojcowskim Parku Narodowym w okolicach Jaskini CiemnejNaprawa stopni kamienno-betonowych na szlaku zielonym w Ojcowskim Parku NarodowymNaprawa i odtworzenie stopni drewniano kamiennych na szlaku zielonym w Ojcowskim Parku Narodowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 500,00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 3.1.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał: co najmniej dwie roboty budowlane związane z pracami ziemnymi lub/oraz brukarskimi o wartości nie mniejszej niż 30 000zł
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach