Przetargi.pl
„Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. KS Jana Długosza w Raciborowicach w okresie od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.07.2023 r.”

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-091 Michałowice, ul. Jana Długosza 36
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123877044
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Długosza w Raciborowicach
  ul. Jana Długosza 36
  32-091 Michałowice, woj. małopolskie
  tel. 123877044
  REGON: 001233999
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://raciborowice.edupage.org/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. KS Jana Długosza w Raciborowicach w okresie od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.07.2023 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. KS Jana Długosza w Raciborowicach w okresie od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.07.2023 r.”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków określonych w art.112 ust. 2 Pzp dotyczących: 1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia tzn. , jeżeli uzyskał decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, zatwierdzającą lub warunkowo zatwierdzającą zakład wprowadzający do obrotu lub produkujący żywność, o którym mowa w art. 61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2021 ze zm.) tj. posiada aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.4) Zdolności technicznej:Minimalny poziom warunku: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, czyli minimum:a) Sześcioma (6) termosami do przewozu żywności o minimalnej pojemności 5 litrów;b) Samochodem odpowiadającym wymaganiom sanitarno-higienicznym zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2021 ze zm.).5) Zdolność zawodowej:a) W zakresie doświadczenia:Minimalny poziom warunku: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia o wartości nie niższej niż 200 000,00 zł (dwieście tysięcy 00/100 zł) brutto polegające na przygotowaniu i dostawie wyżywienia.Okresy wyrażone w latach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.b) W zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:Minimalny poziom warunku: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję dietetyka. Dietetyk musi posiadać wykształcenie wyższe co najmniej studiów zawodowych (licencjackich) na kierunku dietetyka lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowym zamówieniu, np. technologia żywności i żywienie człowieka (specjalność żywienie człowieka) oraz zdrowie publiczne (specjalność dietetyka).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach