Przetargi.pl
Wykonanie placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu żłobka dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24 w Krakowie.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, Reymonta
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 341 85 09, 12 616 8299 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-11-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
  Reymonta 20
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 341 85 09, 12 616 8299, fax. -
  REGON: 36725286900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zim.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu żłobka dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24 w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw w ramach zagospodarowania terenu żłobka dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 przy ul. Sienkiewicza 24 w Krakowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 1A do SIWZ. 3. Wymagany okres gwarancji jakości: a) Na wykonane roboty budowlane wynosi 60 miesięcy, b) Na zamontowane urządzenia wynosi minimum 24 miesiące lub ulegnie wydłużeniu zgodnie z ofertą Wykonawcy do maksymalnie 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji jakości podawany jest w pełnych miesiącach. Okresy rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz na zamontowane urządzenia są równe okresom gwarancji określnych w lit. a i b. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z: 1) Wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w Dokumentacją Projektową stanowiącą załącznik nr 1A do SIWZ, 2) Ofertą wykonawcy, 3) Obowiązującymi przepisami i normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 1.2. jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 2.1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zaleca się skorzystanie z druków oświadczeń stanowiących załączniki nr 3A i 3B do SIWZ); Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokumenty te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia (art. 25a ust. 6 ustawy Pzp). Oświadczenie może być złożone odrębnie przez każdego Wykonawcę lub w imieniu wszystkich Wykonawców przez pełnomocnika, ewentualnie wszyscy Wykonawcy mogą złożyć niniejsze oświadczenie na jednym dokumencie. 2.2. jeżeli dotyczy, czyli w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zał. nr 6 do SIWZ). 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Oświadczenie w oryginale należy złożyć w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Reymonta 20, Kraków). Ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia tylko jednej oferty w postępowaniu. Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie może być złożone odrębnie przez każdego Wykonawcę lub w imieniu wszystkich Wykonawców przez pełnomocnika, ewentualnie wszyscy Wykonawcy mogą złożyć niniejsze oświadczenie na jednym dokumencie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach