Przetargi.pl
Świadczenie usług ubezpieczanie mienia i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124335600
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Al. 3 Maja 1
  30-062 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124335600
  REGON: 000275961
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ubezpieczanie mienia i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie w następującym zakresie:1) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV - 66515000 – 3, CPV-66515400-7)2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (CPV - CPV - 66515000 – 3, CPV-66515400-7)3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (CPV - 66516000 – 0)2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w: 1) załączniku nr 2 do SWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia2) załączniku nr 6 do SWZ: Opis budynków (Część poufna)3) załączniku nr 7 do SWZ: Informacja o Zamawiającym (Część poufna)4) załączniku nr 8 do SWZ: Szkodowość (Część poufna)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66515000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.2. W celu spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca musi wykazać, że: posiada odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie RP oznacza, że posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1130 ze zm.) co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia (tj. co najmniej w grupach 8, 9 oraz 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach