Przetargi.pl
usługi ubezpieczeniowe dla IFJ PAN w Krakowie

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 31-342 Kraków, Radzikowskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 12 662 83 87, , fax. 12 6628458
 • Data zamieszczenia: 2019-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
  Radzikowskiego 152
  31-342 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 12 662 83 87, , fax. 12 6628458
  REGON: 00032698300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ifj.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi ubezpieczeniowe dla IFJ PAN w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi ubezpieczeniowe dla IFJ PAN w Krakowie, w tym: a) Zadanie nr 1 - ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów IFJ PAN b) Zadanie nr 2 - ubezpieczenia kosztów leczenia poza granicami RP
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66515000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1: 1000 zł (słownie: tysiąc). Zadanie nr 2: 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, odpowiednio do zakresu składanej oferty, wydane przez organ nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) lub inny dokument potwierdzający możliwość prowadzenia tego rodzaju działalności w przypadku prowadzenia działalności na podstawie innej niż zezwolenie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty wypełniony i sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do siwz 2. Pełnomocnictwo jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika 3. Dowód wniesienia wadium 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.ifj.edu.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach