Przetargi.pl
Usługi tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na języki angielski w ramach Zadania MEiN "Słowniki Społeczne"

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 31-501 Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 26
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE
  ul. Mikołaja Kopernika 26
  31-501 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 357244777
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ignatianum.edu.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na języki angielski w ramach Zadania MEiN "Słowniki Społeczne"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnego świadczenia usług obejmujących pisemne prace tłumaczeniowe z języka polskiego na język angielski haseł wraz z ich redakcją językową umieszczonych w czterech tomach „Słowników Społecznych” (redaktorzy serii: dr Wit Pasierbek SJ i prof. dr hab. Bogdan Szlachta) planowanych do wydania w 2022 roku obejmujących łącznie około 80 arkuszy wydawniczych (po 20 arkuszy w każdym tomie), oraz tłumaczenie tekstów na okładkach i we wstępie do każdego tomu, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego - Akademię Ignatianum w Krakowie. . Usługa obejmuje wierne wykonanie tłumaczenia pisemnego na wysokim poziomie merytorycznym i językowym, naniesienie poprawek po uwagach redaktora, wykonanie korekty autorskiej tłumaczenia wraz z weryfikacją Native Speakera proofreading) oraz dostarczenie tłumaczenia Zamawiającemu do siedziby Akademii Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków. Wykonawca przy realizacji tłumaczenia zobowiązany będzie do wykonania redakcji językowej oraz proofreadingu dokonanego tłumaczenia przed jego przekazaniem Zamawiającemu przez drugą osobę będącą „Native Speakera”. W związku z tym osoba wskazana jako tłumacz nie może być wskazana jednocześnie jako weryfikator „Native Speaker”. Za korektę tekstu w języku angielskim – proofreading, przyjmuje się dokładnie sprawdzenie przetłumaczonego tekstu pod względem błędów, które dokonane będzie przez Native Speaker’a – rodzimego użytkownika języka angielskiego, czyli osoby, która posługuje się językiem angielskim jako językiem ojczystym (język ojczysty to język pierwszy, nabyty w środowisku naturalnym, opanowany przez native speaker’a w stopniu doskonałym). Korekta ma na celu sprawdzenie poprawności gramatyki, ortografii, stylistyki i zwrotów użytych w tekście oraz nadanie mu większej „naturalności”, a tym samym podniesienie jakości przekładu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ, w tym warunki i sposób realizacji usług zawiera załącznik nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy (projekt umowy/ PPU).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że skierują do realizacji zamówienia co najmniej dwie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia (niezbędne do zakresu wykonywanych przez daną osobę czynności) to jest:1) co najmniej jednego tłumacza posiadającego:1.1) wykształcenie wyższe właściwe dla języka angielskiego, tj. z filologii angielskiej (co najmniej na poziomie magisterskim) oraz,1.2) wykształcenie w dziedzinie nauk społecznych (co najmniej na poziomie magisterskim) oraz,1.3) co najmniej pięcioletnie doświadczenie w tłumaczeniu tekstów naukowych z języka polskiego na język angielski, w tym doświadczenie w tłumaczeniu tekstów naukowych z języka polskiego na język angielski w dziedzinie nauk społecznych w związku z czym samodzielnie wykonał/a co najmniej co najmniej 10 tłumaczeń takich tekstów naukowych o minimalnej liczbie 22 stron przeliczeniowych ** każdy, opublikowanych w formie wydrukowanej lub elektronicznejoraz2) co najmniej jednego Native Speakera* posiadającego:2.1) wykształcenie wyższe (co najmniej na poziomie magistra lub jego odpowiednik) uzyskany w kraju anglojęzycznym, gdzie studia prowadzone były w języku angielskim oraz,2.2) doświadczenie w tłumaczeniu i/ lub korekcie językowej tekstów naukowych w języku angielskim w dziedzinie nauk społecznych, w związku z czym samodzielnie wykonał/a co najmniej co najmniej 10 tłumaczeń korekt językowych takich tekstów naukowych o minimalnej liczbie 22 stron przeliczeniowych ** każdy, opublikowanych w formie wydrukowanej lub elektronicznej.* Native Speaker – rodzimy użytkownik języka angielskiego, czyli osoba, która posługuje się językiem angielskim jako językiem ojczystym (język ojczysty to język pierwszy, nabyty w środowisku naturalnym, opanowany przez Native Speaker’a w stopniu doskonałym).** 1 strona przeliczeniowa = 1 800 znaków ze spacjami i przypisami
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach