Przetargi.pl
Wykonywanie usług przechowywania (parkowania) depozytów, tj. pojazdów oraz części samochodów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu;

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-040 Wrocław, Podwale
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48713403716 , fax. +48717824171
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  Podwale 31-33
  50-040 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713403716, fax. +48717824171
  REGON: 930156216
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług przechowywania (parkowania) depozytów, tj. pojazdów oraz części samochodów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu;
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przechowywania (parkowania) depozytów, tj. pojazdów oraz części samochodów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu. 2. Zamawiający nie dzieli postępowanie na części. 2.1. Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu: 2.1.1. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów poniżej 3500 kg – 500,00; 2.1.2. Orientacyjna ilość dób przechowywania depozytów powyżej 3500 kg – 50,00. 3. Uwaga! Wykonawca winien wskazać tylko jedną lokalizację parkingu (na terenie powiatu/miasta lubańskiego). 4. Warunki jakie powinien spełniać parking przeznaczony do przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczanych przez Policję do celów procesowych: 4.1. Depozyty muszą być przechowywane na wydzielonej części parkingu, która jest ogrodzona, oświetlona i zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych (wiata, plandeka) w tym podtopieniem. 4.2. Na części parkingu, wyznaczonej na przechowywanie depozytów, winny znajdować się tylko depozyty zabezpieczone do celów procesowych przez Policję, pozostające w dyspozycji Policji, Sądu, Prokuratury, Urzędu Skarbowego. 4.3. Teren parkingu, gdzie przechowywane są depozyty do celów procesowych, powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich (trzecich sposób uniemożliwiający wejście, tj. zabezpieczony poprzez ogrodzenie o wysokości minimum 1 m., z wejściem zamykanym na klucz). 4.4. Udostępnienie do stałej dyspozycji minimum 6 miejsc parkingowych oraz miejsca na części i podzespoły, odpowiadające wielkością miejscu parkingowemu przeznaczonemu dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3 500 kg do jego całkowitego zapełnienia oraz jednego miejsca parkingowego dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3 500 kg. 4.5. Zapewnienie całodobowej ochrony powierzonego mienia przez pracowników firmy przystępującej do przetargu (usługi będą świadczone przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu). 4.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną (materialną) za uszkodzenie, braki elementów lub wyposażenia pojazdów/części, utratę pojazdów lub części pojazdów, w tym wyposażenia w trakcie przechowywania na parkingu strzeżonym od momentu przyjęcia pojazdu do momentu jego wydania. 4.7. Wykonawca usługi ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z przedmiotem zamówienia. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wymaga się złożenia oferty obejmującej zarówno przechowywanie depozytów (pojazdów) poniżej 3,5 tony, jak i depozytów (pojazdów) powyżej 3,5 tony przez cały okres obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98351100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ROZDZIAŁ VIII: Grupa kapitałowa 1. Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331 ze zmianami) pod pojęciem grupy kapitałowej rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 2. Przedsiębiorcą, zgodnie z art. 4 pkt 1 powołanej ustawy jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 2.1. Osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 2.2. Osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 2.3. Osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4 tejże ustawy, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy uokik, 2.4. związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 ustawy uokik (tj. izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w ustawie, jak również związki tych organizacji) – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 3. Pod pojęciem przejęcia kontroli, zgodnie z art. 4 pkt 4 uokik rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 3.1. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 3.2. uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 3.3. członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 3.4. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 3.5. prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 3.6. umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 4. W związku z powołanymi wyżej przepisami: 4.1. Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4.1.1. Formularz wykazu stanowi załącznik numer 4 do SIWZ 4.1.2. W przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko 1 oferta, Wykonawca nie ma obowiązku składania oświadczenia o przynależności lub o braku przynależności do grupy kapitałowej. 5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach