Przetargi.pl
Przebudowa istniejącego parkingu wraz z remontem terenu przy Wyb. J. Słowackiego 1-13 we Wrocławiu

Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-411 Wrocław, ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7769407 , fax. 71 7769122
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
  50-411 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7769407, fax. 71 7769122
  REGON: 021419270

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa istniejącego parkingu wraz z remontem terenu przy Wyb. J. Słowackiego 1-13 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług budowlanych w zakresie przebudowy istniejącego parkingu wraz z remontem terenu przy Wyb. J. Słowackiego 1-13 we Wrocławiu i należy wykonać w oparciu o dokumentację przetargową obejmującą w szczególności: - dokumentację projektową (załącznik nr 8 do SIWZ) - specyfikację wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9 do SIWZ) - kosztorys ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępujący do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł. (słownie: trzy tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359 ze zm. oraz z 2017 r. poz. 1089 ze zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, prowadzony w: Banku Getin Noble Bank S.A Nr konta 02 1560 0013 2000 9015 9000 0007 z podaniem tytułu: WADIUM-Przetarg BOU.A.471.14.2017 „Przebudowa istniejącego parkingu wraz z remontem terenu przy Wyb. J. Słowackiego 1-13 we Wrocławiu” Wadium w formie pieniężnej winno znajdować się na wskazanym rachunku bankowym zamawiającego do dnia 05.01.2018 r. do godz. 10:00. 4. Dokumenty wadialne (wadium) w formie niepieniężnej należy złożyć w kasie Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Wyb. J. Słowackiego 12-14 Wrocław pok. Nr 306 do dnia 05.01.2018 r. do godz. 10:00 5. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00 – 10:00 i 11:00 – 13:00. 6. Oferta nie zabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 7. Zamawiający zwraca, zatrzymuje wadium zgonie z art.46 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) uprawnień do wykonywania określonej czynności, a przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: wykonawca spełni warunek jeżeli do oferty dołączy dokument stwierdzający, że dysponuje osobą zdolną do realizacji zamówienia, tj. osobą która będzie wykonywać obowiązki kierownika robót budowlanych w zakresie robót drogowych posiadająca wymagane uprawnienia budowlane, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.1332 ze zm.) oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach