Przetargi.pl
Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Gdyńskiej 17 w Olsztynie

Gmina Olsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (089) 5273111 wew. , 325 , fax. (089) 5349375
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olsztyn
  pl. Jana Pawła II 1 1
  10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (089) 5273111 wew. , 325, fax. (089) 5349375
  REGON: 00059416900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.kei.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Gdyńskiej 17 w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Gdyńskiej 17 w Olsztynie. 2. Zakres prac do wykonania obejmuje: wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku głównym szkoły, łączni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453112002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustali wadium w wysokości 4.000,- PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. spełniają następujące warunki dodatkowe: 1)wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane, polegającą na remoncie, przebudowie lub wykonaniu nowej instalacji elektrycznej o wartości prac co najmniej równej kwocie 90 000 PLN każda. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców. 2) dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym lub bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego lub inne ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które w zakresie objętym umową pozwalać będą na pełnienie funkcji kierownika robót. Osoba musi być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców. 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymieniony warunek musi być spełniony przez każdego z Wykonawców. 6.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Do oferty (wypełnionego formularza ofertowego) należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, przedstawiające aktualny stan faktyczny i prawny, tj. w przypadku: a) spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw, spółdzielni i innych podmiotów zarejestrowanych w sądzie - odpis z rejestru sądowego (KRS), b) spółek cywilnych - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy każdego ze wspólników będących przedsiębiorcami), c) osób fizycznych - zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej. 2) oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia - wg wzoru zał. nr 1 do SIWZ. 3) wykaz robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ. 4) dokumenty potwierdzające, że roboty o których mowa w pkt. 1.3) zostały należycie wykonane - (np. opinie, referencje, protokoły itp.). 5) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wg wzoru zał. nr 3 do SIWZ. Jeżeli w wykazie Wykonawca wskaże osobę, którą będzie dysponował, należy przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osoby zdolnej do wykonania zamówienia, spełniającej warunek Zamawiającego. 6) dokumenty stwierdzające, że osoba wymagana przez Zamawiającego posiada odpowiednie uprawnienia, tj.: a)decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym lub bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub inne ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów które w zakresie objętym umową pozwalać będą na pełnienie funkcji kierownika robót, b)aktualne zaświadczenie tej osoby o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.olsztyn,pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach