Przetargi.pl
Wykonanie usługi serwisowej i konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych stacji uzdatniania wody w Mrągowie, Giżycku oraz Brożówce

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 11500 Giżycko, ul. Nowowiejska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 335 922 , fax. 261 335 641
 • Data zamieszczenia: 2018-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Nowowiejska 20
  11500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 335 922, fax. 261 335 641
  REGON: 28060211800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://24wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi serwisowej i konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych stacji uzdatniania wody w Mrągowie, Giżycku oraz Brożówce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi serwisowej i konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych stacji uzdatniania wody z podziałem na dwa zadania: CZĘŚĆ I - Wykonanie usługi w zakresie obsługi serwisowej i konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych stacji uzdatniania wody w budynku nr 1, 132, 133 i 125 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo oraz zestawu pompowego do podnoszenia ciśnienia w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku nr 132 w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo. CZĘŚĆ II - Wykonanie usługi w zakresie obsługi serwisowej i konserwacyjnej oraz napraw awaryjnych stacji uzdatniania wody w budynku nr 3 i 105 w JW. 3797 w Giżycku ul. Wojska Polskiego 21 oraz w budynku nr 17 JW.2031 w Brożówce Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jak również obowiązki wykonawcy oraz warunki realizacji zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach stanowiących jej integralną część
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50720000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ). 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (załącznik nr 2 do SIWZ). 3. Oświadczenie musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca zamieszcza informacje - o każdym z tych podmiotów – w oświadczeniu, potwierdzającym brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia. Oświadczenie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania każdego z tych Wykonawców. Wykonawca lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu, a wzór tego oświadczenia Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej wraz z w/w informacją z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach