Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie konserwacji i drobnych napraw instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji hydrantowej, gazowej, instalacji kanalizacyjnych, c.o. wraz z węzłami oraz drobnych robót

Fundacja "ŻAK" Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-722 Olsztyn, Czesława Kanafojskiego 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja "ŻAK" Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
  Czesława Kanafojskiego 2
  10-722 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510536651
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zak.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Fundacja powołana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie konserwacji i drobnych napraw instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji hydrantowej, gazowej, instalacji kanalizacyjnych, c.o. wraz z węzłami oraz drobnych robót
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji i drobnych napraw instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji hydrantowej, gazowej, instalacji kanalizacyjnych, c.o. wraz z węzłami oraz drobnych robót ogólnobudowlanych o charakterze konserwacyjnym w obiektach będących w administracji Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50720000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziałuw postępowaniu dotyczące 4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –to w tym okresie wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym wykonaniu minimum jednej usługi polegającej na konserwacji i drobnych napraw instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji hydrantowej, gazowej, instalacji kanalizacyjnych, c.o. wraz z węzłami oraz drobnych robót ogólnobudowlanych o charakterze konserwacyjnym o łącznej wartości nie mniejszej niż 150000,00 zł brutto. Jako wykonanie (zakończenie) zamówienia należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru usługi lub równoważnego dokumentu. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach