Przetargi.pl
„Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2022/2023 dla potrzeb Gminy Milejewo”

Gmina Milejewo ogłasza przetarg

 • Adres: 82-316 Milejewo, Elbląska 47
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 2312284
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Milejewo
  Elbląska 47
  82-316 Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 2312284
  REGON: 170747684
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.milejewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2022/2023 dla potrzeb Gminy Milejewo”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) W ramach Zamówienia należy dostarczyć pellet o następujących parametrach jakościowych:Spełnia minimalne parametry dla klasy A2 wg normy PN-EN ISO 17225-2:2014 (E) lub równoważną.2) W ramach zadania należy dostarczyć 150 ton pelletu. W tym:- Urzędu Gminy Milejewo – 15 ton- Pomorska Wieś 40 – 25 ton- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Milejewie – 110 ton3) Pellet należy dostarczyć w workach do 20 kg.4) Załadunek, transport oraz rozładunek pelletu zapewnia Dostawca.5) Zamawiający z uwagi na nieprzewidziane zmiany w zużyciu opału zastrzega możliwość zakupu mniejszej/większej ilości niż podane powyżej, na co Dostawca wyraża bezwarunkową zgodę. Z tytułu zmniejszenia ilości zamawianego towaru Dostawca nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.6) Dostawy pelletu będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb, po uprzednim telefonicznym (lub pisemnym, e-mailem) złożeniu zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500, w terminie do dwóch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.7) Po wyborze Dostawcy, każda placówka zawrze oddzielną umowę na dostawę pelletu (jednostki dysponują własnymi budżetami).8) Dostawy wchodzące w zakres zamówienia realizowane będą w okresie od października 2022r. do 30 kwietnia 2023r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Dostawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,4) zdolności technicznej lub zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach