Przetargi.pl
„UTWORZENIE INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO, W MIEJSCOWOŚCIACH PIERŁAWKI I PETRYKOZY”

GMINA DZIAŁDOWO ogłasza przetarg

 • Adres: 13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (23) 697 07 00 , fax. (23) 697 07 01
 • Data zamieszczenia: 2022-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DZIAŁDOWO
  ul. Księżodworska 10
  13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (23) 697 07 00, fax. (23) 697 07 01
  REGON: 130378025
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dzialdowo.ug.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „UTWORZENIE INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY DZIAŁDOWO, W MIEJSCOWOŚCIACH PIERŁAWKI I PETRYKOZY”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia - utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Działdowo, w miejscowościach: Pierławki i Petrykozy. Nowo tworzone miejsce rekreacji znajdują się na następujących działkach: działka nr 109/2 (Obręb 0021- Pierławki) – Pierławki i działka nr 208 (Obręb 0020 – Petrykozy) – Petrykozy. Teren w Pierławkach wyposażony zostanie w : - boisko,-palenisko oraz ławki (te dwa elementy, zostaną umieszczone na utwardzonym i wybrukowanym gruncie i otoczone ozdobnym murkiem), - kosz na śmieci, - stojaki na rowery,- leżaki, które zostaną umieszczone na utwardzonym i wybrukowanym gruncie, otoczonym ozdobnym murem. Miejsce to zostanie w całości ogrodzone. Miejsce rekreacji w Petrykozach, zgodnie z założeniem ma zostać wyposażone w:- boisko, - stojaki, - grilla, - kosz na śmieci,- zadaszoną altanę (wiatę rekreacyjną), ławki razem ze stolikami, które zostaną umieszczone na utwardzonym i wybrukowanym gruncie o wymiarach 4 m x 4 m. Całość tego terenu rekreacyjnego zostanie ogrodzona.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja techniczna - przedmiar robót oraz mapy lokalizujące inwestycję oraz umiejscowienie elementów składowych przedsięwzięcia, stanowiące załączniki do SWZ. Dodatkowe uszczegółowienie dotyczące wyposażenia terenów objętych zamówieniem zawiera Załącznik nr 8 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.500,00 zł.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium w postaci elektronicznej załączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu:przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 55 1020 3541 0000 5602 0309 4943; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 98 Ustawy.5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą.6. W przypadku kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należny je wpłacić przelewem z dopiskiem "Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Działdowo, w miejscowościach Pierławki i Petrykozy" na w/w rachunek bankowy. 7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt. b - d, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu:1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym -Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa-Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu. 4. Zdolność techniczna lub zawodowa - a) Wykonawca posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na utworzeniu i zagospodarowaniu terenów użyteczności publicznej o wartości min. 150 000,00 zł brutto/każde zadanie.Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zastrzega, że warunek ten nie podlega sumowaniu. b) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jakie im powierzono. - w szczególności osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych prze nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ponadto Wykonawca przedstawi w ofercie (Wykazie osób) kandydata: - Kierownik budowy - osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub posiadająca i odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane. Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach