Przetargi.pl
Konserwacja i obsługa systemów grzewczych w okresie 36 miesięcy.

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Kwiatkowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 313 015, , fax. 261 313 304
 • Data zamieszczenia: 2017-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
  ul. Kwiatkowskiego 15
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 313 015, , fax. 261 313 304
  REGON: 28138539600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. 21wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja i obsługa systemów grzewczych w okresie 36 miesięcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i obsługa systemów grzewczych w okresie 36 miesięcy, w czterech częściach zamówienia. Obejmuje konserwację i obsługę systemów grzewczych oraz zabezpieczenie w energię cieplną obiektów jednostek i instytucji wojskowych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu. Część zamówienia nr 1 - Konserwacja i obsługa systemów grzewczych w garnizonie Elbląg - kompleksy wojskowe przy ul. Kwiatkowskiego, ul. Łęczyckiej, ul. Królewieckiej w Elblągu oraz w Wilkowie gm. Milejewo - w ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do: a) konserwacji i obsługi wojskowego mienia ciepłowniczego związanego z zaopatrzeniem w energię cieplną, zapewniając stan gospodarki cieplnej umożliwiający pokrycie bieżącego zapotrzebowania odbiorców energii cieplnej w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska, przepisów Prawa budowlanego i Prawa energetycznego oraz ustawy o dozorze technicznym, b) obsługi wytwarzania i rozdziału energii cieplnej do odbiorników w obiektach jednostek wojskowych zlokalizowanych w/w kompleksach wojskowych w Elblągu zapewniając im normatywne temperatury określone § 134 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) oraz pożądaną ilość i jakość ciepłej wody użytkowej oraz pary technologicznej na zasadach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, c) utrzymania pełnej sprawności technicznej i konserwacji infrastruktury cieplnej od źródła do odbiornika zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną i eksploatacyjną, zasadami BHP oraz przepisami o gospodarce cieplno – energetycznej i ochronie przeciwpożarowej,d) utrzymanie pełnej sprawności technicznej i konserwacji sieci i instalacji gazowej wraz z urządzeniami (stacja redukcyjno-pomiarowa, sieć i instalacja gazowa, kotły); Część zamówienia nr 2 - Konserwacja i obsługa systemów grzewczych w garnizonie Morąg - kompleks wojskowy przy Al. Wojska Polskiego w Morągu- w ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do: a) konserwacji i obsługi wojskowego mienia ciepłowniczego związanego z zaopatrzeniem w energię cieplną, zapewniając stan gospodarki cieplnej umożliwiający pokrycie bieżącego zapotrzebowania odbiorców energii cieplnej w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska, przepisów Prawa budowlanego i Prawa energetycznego oraz ustawy o dozorze technicznym, b) obsługi wytwarzania i rozdziału energii cieplnej do odbiorników w obiektach jednostek wojskowych zlokalizowanych w/w kompleksach wojskowych w Morągu, zapewniając im normatywne temperatury określone § 134 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) oraz pożądaną ilość i jakość ciepłej wody użytkowej oraz pary technologicznej na zasadach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, c) utrzymania pełnej sprawności technicznej i konserwacji infrastruktury cieplnej od źródła do odbiornika zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną i eksploatacyjną, zasadami BHP oraz przepisami o gospodarce cieplno – energetycznej i ochronie przeciwpożarowej,d) utrzymanie pełnej sprawności technicznej i konserwacji sieci i instalacji gazowej wraz z urządzeniami (stacja redukcyjno-pomiarowa, sieć i instalacja gazowa, kotły); Część zamówienia nr 3 - Konserwacja i obsługa systemów grzewczych w garnizonie Braniewo - kompleksy wojskowe przy Al. Wojska Polskiego i ul.Sikorskiego w Braniewie oraz w Chruścielu gm. Płoskinia - w ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do: a) konserwacji i obsługi wojskowego mienia ciepłowniczego związanego z zaopatrzeniem w energię cieplną, zapewniając stan gospodarki cieplnej umożliwiający pokrycie bieżącego zapotrzebowania odbiorców energii cieplnej w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska, przepisów Prawa budowlanego i Prawa energetycznego oraz ustawy o dozorze technicznym, b) obsługi wytwarzania i rozdziału energii cieplnej do odbiorników w obiektach jednostek wojskowych zlokalizowanych w/w kompleksach wojskowych w Braniewie zapewniając im normatywne temperatury określone § 134 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) oraz pożądaną ilość i jakość ciepłej wody użytkowej oraz pary technologicznej na zasadach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, c) utrzymania pełnej sprawności technicznej i konserwacji infrastruktury cieplnej od źródła do odbiornika zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną i eksploatacyjną, zasadami BHP oraz przepisami o gospodarce cieplno – energetycznej i ochronie przeciwpożarowej; Część zamówienia nr 4 - Konserwacja i obsługa systemów grzewczych w garnizonie Bartoszyce - kompleksy wojskowe przy ul. Wojska Polskiego i ul. Gen. Władysława Andersa w Bartoszycach - w ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do:a) konserwacji i obsługi wojskowego mienia ciepłowniczego związanego z zaopatrzeniem w energię cieplną, zapewniając stan gospodarki cieplnej umożliwiający pokrycie bieżącego zapotrzebowania odbiorców energii cieplnej w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska, przepisów Prawa budowlanego i Prawa energetycznego oraz ustawy o dozorze technicznym,b) obsługi wytwarzania i rozdziału energii cieplnej do odbiorników w obiektach jednostek wojskowych zlokalizowanych w/w kompleksach wojskowych w Bartoszycach zapewniając im normatywne temperatury określone § 134 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) oraz pożądaną ilość i jakość ciepłej wody użytkowej oraz pary technologicznej na zasadach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, c) utrzymania pełnej sprawności technicznej i konserwacji infrastruktury cieplnej od źródła do odbiornika zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną i eksploatacyjną, zasadami BHP oraz przepisami o gospodarce cieplno – energetycznej i ochronie przeciwpożarowej, d) utrzymanie pełnej sprawności technicznej i konserwacji sieci i instalacji gazowej wraz z urządzeniami (stacja redukcyjno-pomiarowa, sieć i instalacja gazowa, kotły).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50720000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: - dla części zamówienia nr 1 – 1 100,00 PLN, - dla części zamówienia nr 2 – 2 700,00 PLN, - dla części zamówienia nr 3 – 1 600,00 PLN, - dla części zamówienia nr 4 – 3 200,00 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach