Przetargi.pl
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. Odpływ do rzeki Warty z przepompowni Siedlice

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Myśliborska 52
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7285931 , fax. 95 7285931
 • Data zamieszczenia: 2016-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
  ul. Myśliborska 52 52
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7285931, fax. 95 7285931
  REGON: 97077954100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.melioracja.lubuskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. Odpływ do rzeki Warty z przepompowni Siedlice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. Odpływ do rzeki Warty z przepompowni Siedlice, gm. Gorzów Wlkp., woj. lubuskie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Przepompownia Siedlice wybudowana jest na wale przeciwpowodziowym rzeki Warty, pomiędzy ul. Kujawską, a ul. Zielną miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Przepompownia wyposażona jest w cztery pompy o wydajności miarodajnej 3,5 m3/s. Wydajność jednej pompy wynosi 909,05 l/s. Odpływ wody z przepompowni na teren międzywala realizowany jest za pomocą kanału o długości 110m. Kanał umocniony w dnie i na skarpach narzutem kamiennym (gr. 0,3m - 0,5m) na geowłókninie, o szerokości w dnie 8,1m i nachyleniu skarp od 1:3 do 1:5. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej wyznaczenie trasy kanału długości około 350 m, łączącego istniejący kanał odprowadzający wody z przepompowni Siedlice z rzeką Wartą. Należy uwzględnić przebudowę odcinka istniejącego kanału odpływowego, celem dostosowania do rozwiązań projektowych. Na trasie kanału należy zaprojektować przepust drogowy pod drogą nieutwardzoną, przy rzece Warcie. Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje dla całości zamierzenia jw. 1. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z niezbędną infrastrukturą dla całości zamierzenia, która obejmuje a - dokumentację pomiarową dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej, b - projekt budowlany wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla całości zamierzenia budowlanego, sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. nr 462), W przypadku zmian w przepisach, pociągających za sobą potrzebę uzyskania nowych decyzji bądź uzgodnień, Wykonawca ma obowiązek ich pozyskania. Dokumentacja projektowa musi uwzględniać wszystkie obowiązki na dzień przekazania jej Zamawiającemu. Projekt budowlany musi zawierać między innymi: projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji. Mapa z zatwierdzeniem, mapa do celów projektowych, projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia budowli, wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, c - projekt wykonawczy, sporządzony zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). Projekty wykonawcze należy opracować w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekt wykonawczy musi zawierać między innymi część konstrukcyjną rozbudowywanego i nowego kanału, projekt niezbędnej przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego, projekty przebudowy infrastruktury i obiektów inżynierskich oraz projekty robót ziemnych ( jeśli będą wymagane), projekt przebudowy kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną ( sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, telekomunikacyjna, itp.), inne projekty branżowe wynikłe z uzgodnień. d - przedmiarów robót, sporządzonych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), e - informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonej zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), f -specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zawierającej zbiory wymagań niezbędnych dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, sporządzonych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), g) kosztorysów inwestorskich, sporządzonych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). Wykonawca zobowiązany jest opracować również zbiorcze zestawienie kosztorysów inwestorskich. Kosztorysy inwestorskie opracowane zostaną w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym protokół danych wyjściowych do kosztorysowania. h - operatu wodnoprawnego, sporządzonego zgodnie z ustawą Prawo wodne (Dz.U.2001 nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej na wykonanie i eksploatację urządzenia. i - operatu dendrologicznego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji gatunkowej drzew i krzewów przewidzianych do wycinki, z dokładnym i czytelnym zaznaczeniem w terenie (kolorem i numerem) drzew i krzewów do usunięcia, ze wskazaniem właściciela. Opracowanie należy uzgodnić z właściwymi jednostkami, a inwentaryzacja ma zawierać m.in. informację o właścicielu lub posiadaczu nieruchomości, na której rosną drzewa i krzewy, nazwę gatunków drzew i krzewów, obwód pnia na wysokości 1,30 m, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy. Wykonawca musi uzyskać w imieniu i na rzecz Inwestora stosowne decyzje dotyczące usunięcia drzew i krzewów zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody (Dz.U.2004 nr 92 poz. 880 z późń. Zm.) j - wyceny brakarskiej zawierającej wycenę drewna przeznaczonego do usunięcia, k - dokumentacji terenowo - prawnej - zawierającej - mapy ewidencyjne obszaru objętego oddziaływaniem inwestycji, - zestawienie wszystkich właścicieli działek objętych oddziaływaniem inwestycji, - wypisy uproszczone z ewidencji gruntów, - zgody właścicieli, wieczystych użytkowników i władających działek objętych inwestycją na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robót i urządzeń wodnych objętych dokumentacją projektową oraz zgody na wycięcie drzew i krzewów dla działek związanych z realizacją projektu. - wstępne materiały do wywłaszczeń. Uwaga: jeżeli w ciągu 6-ciu miesięcy od daty opracowania kosztorysów inwestorskich nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie realizacji robót budowlanych, wybrany wykonawca zobowiązany będzie dokonać ich aktualizacji, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. W przypadku zmiany w okresie realizacji zamówienia któregokolwiek z ww. aktów prawnych, wykonawca dostosuje dokumentację projektową do obowiązującego prawa na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Z tego tytułu wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. Osoby opracowujące dokumentację projektową winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania oraz należeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Projekty powinny zapewniać możliwość realizacji inwestycji z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Zamawiający nie dopuszcza, aby w dokumentacji projektowej znajdowały się opisy wskazujące producenta, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie. Opisu przedmiotu dokumentacji projektowej należy dokonać za pomocą cech technicznych i jakościowych. Dokumentację projektową poszczególnych rodzajów należy opracować w formie oddzielnych tomów. Wyżej wymienioną dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płytach CD), z zastosowaniem techniki komputerowej. Projekt budowlany w ilości 6 (sześciu) egzemplarzy dla każdej wersji (papierowej i elektronicznej) - w tym 4 egzemplarze na potrzeby złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, 2 egzemplarze - kopia zatwierdzonego projektu budowlanego. Pozostałe opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej w ilości 4 (czterech) egzemplarzy dla każdej wersji opracowania (papierowej i elektronicznej). Dokumentację projektową w wersji elektronicznej należy wykonać w formacie umożliwiającym odczyt plików i ich wydruk, a mianowicie pliki tekstowe rozszerzenie .doc i .pdf, pliki graficzne: rozszerzenie .dwg i .pdf, arkusze kalkulacyjne: rozszerzenie .xls i .pdf, przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie .kst lub .ath, bądź w formacie .doc (Ms Word). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu danych cyfrowych w 2 egz. dot. dokumentacji projektowej w formacie ArcGIS (*.mdb, *.shp) lub w postaci źródłowej (*.DWG) z prawem do upublicznienia w Systemie Informacji Przestrzennej Dorzecza Odry (SIPDO). Projektant udzieli pisemnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, a kończy po bezusterkowym odbiorze pogwarancyjnym robót budowlanych wykonanych w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem zamówienia. 2. Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych (ostatecznych) umożliwiających wykonanie projektowanych robót budowlanych, m.in. decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku konieczności jej uzyskania), decyzji pozwolenia wodnoprawnego, decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót (w przypadku konieczności jej uzyskania), decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów, decyzji pozwolenia na budowę, oraz inne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Pozostałe usługi niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, które zobowiązany jest wykonać wykonawca na własny koszt. a - Opracowanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do uzyskaniaostatecznych decyzji administracyjnych wymienionych w pkt. 2 oraz umożliwiających wykonanie robót budowlanych, które będą realizowane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (np: operatu wodnoprawnego, instrukcji gospodarowania wodami, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub karty informacyjnej przedsięwzięcia), do operatu wodnoprawnego należy załączyć mapę orientacyjną w skali 1:10 000 z określoną i wyliczoną powierzchnią terenu zalewowego dla przepływu Q 1 %. b - Zapoznanie władających terenem objętym projektem (w tym terenów przyległych) z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi w zakresie przedmiotowego zamierzenia budowlanego(tzw. okazanie projektu w terenie wszystkim zainteresowanym stronom), c - Uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla terenu pod przedmiotową inwestycję (m.in. w celu określenia stron w postępowaniu) oraz określenie powierzchni przewidzianej do wykupu i zajęcia czasowego wraz z wykazem właścicieli nieruchomości zajętych na stałe i na czas budowy z podaniem nr ksiąg wieczystych (zestawienie tabelaryczne) oraz zgodami właścicieli na zajęcie ich działek. d - Opracowanie dokumentacji geotechnicznej zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. nr 126, poz. 839) e - Wykonanie prac geodezyjno - pomiarowych oraz wykonanie lub pozyskanie wraz z aktualizacją opracowań geodezyjno - kartograficznych do celów projektowych obejmujących przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego (np. wykonanie map do celów projektowych), zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25, poz. 133), f - Uzyskanie wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (między innymi z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej), jak również wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych przez jednostki opiniujące i uzgadniające dokumentację projektową. Jeżeli w trakcie realizacji umowy przepisy prawa obowiązujące w Polsce wprowadzą obowiązek uzyskania nowych pozwoleń, uzgodnień lub opinii, to wykonawca zobowiązany jest je uzyskać. Za czynności, o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. g -Wykonanie inwentaryzacji terenu przewidzianego pod realizację całego zamierzenia budowlanego wraz z inwentaryzacją istniejących obiektów (urządzeń) infrastruktury technicznej (np. kładek, mostów, przepustów, urządzeń nad i podziemnych, wylotów itp.) wraz z określeniem ich stanu technicznego oraz przepustowości (światła), pod kątem ustalenia potrzeby ich remontu, odbudowy lub przebudowy, jak również dokonanie uzgodnień z właścicielami w/w obiektów (urządzeń) infrastruktury technicznej, h - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych (w tym pozwoleń, uzgodnień lub opinii) w zakresie przełożenia istniejących w terenie obiektów infrastruktury technicznej, a kolidujących z projektowanym zamierzeniem budowlanym. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przed złożeniem oferty dla przedmiotowego zamierzenia, dokonał wizji lokalnej terenu przewidzianego pod przedmiotową inwestycję i uwzględnił w ofercie obiekty do przełożenia lub przebudowy. i - Opracowanie branżowych dokumentacji technicznych na przełożenie występujących sieci kolizyjnych np. wodociągi, gazociągi, kable teletechniczne, sieci energetyczne itp. wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji. j - Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów w tym przewidzianych do usunięcia zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651) Wykonawca dokona inwentaryzacji gatunkowej drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki, z dokładnym i czytelnym zaznaczeniem (kolorem i numerem) drzew i krzewów do usunięcia oraz ich oznaczeniem w terenie. Inwentaryzacja winna zawierać m.in.: informację o właścicielu lub posiadaczu nieruchomości (ustalenie właściciela lub posiadacza), na której rosną drzewa i krzewy, numer ewidencyjny działki, z której będą usuwane drzewa lub krzewy, nazwę gatunków drzew i krzewów, obwód pnia na wysokości 1,30 m, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy, uzyskanie zgód na wycinkę drzew i krzewów poszczególnych właścicieli działek, na których rosną drzewa przeznaczone do wycinki. Należy również dokonać wyceny surowca drzewnego pozyskanego z gruntów objętych realizacja zadania. k - Opracowanie projektu technologii i organizacji robót budowlanych. l - Opracowanie bilansu mas ziemnych. m - Wykonanie dokumentacji fotograficznej (w wersji papierowej i elektronicznej na CD) terenu objętego niniejszym zamówieniem wg stanu z dnia zawarcia umowy o prace projektowe oraz wg stanu z dnia przekazania kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu, n - Wykonanie na żądanie Zamawiającego aktualizacji opracowanych kosztorysów inwestorskich zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych tj. do czasu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. o - Udzielania wyjaśnień (w tym wyjaśnień pisemnych) oraz dokonywanie zmian i uaktualnień wielobranżowej dokumentacji projektowej w toku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych na tle przyjętych rozwiązań projektowych, będących przedmiotem opracowania. p - Przeniesienie na Zamawiającego wszelkich autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do przedmiotu umowy do ww. dokumentacji. r - Opisanie istniejącej infrastruktury (rolnej i technicznej) zlokalizowanej na terenie zalewowym na podstawie wizji terenowej oraz informacji pozyskanych z urzędu gminy. s - Wykonana dokumentacja powinna uwzględniać przepisy unijne w zakresie wymagań środowiskowych celem możliwości pozyskania środków unijnych na realizację inwestycji. t - Ustalenie obszaru, na który wywierają korzystny wpływ wody cieku i urządzenia melioracji wodnych podstawowych z wyszczególnieniem gruntów ornych i trwałych użytków zielonych (ogółem i w tym nawadnianych) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (Dz. U. Nr 226, poz. 1652).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/lzmiuw/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach