Przetargi.pl
Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji przygotowawczej dla zadania inwestycyjnego pn. Chyrzyno odbudowa przepompowni

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Myśliborska 52
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7285931 , fax. 95 7285931
 • Data zamieszczenia: 2016-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
  ul. Myśliborska 52 52
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7285931, fax. 95 7285931
  REGON: 97077954100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.melioracja.lubuskie.p
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji przygotowawczej dla zadania inwestycyjnego pn. Chyrzyno odbudowa przepompowni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji przygotowawczej dla zadania inwestycyjnego pn. Chyrzyno odbudowa przepompowni, przewidywanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 - Środowisko i kultura, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ II - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, składającej się z następujących elementów: Część I 1. Programu funkcjonalno-użytkowego, 1.1. Program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU, musi odpowiadać zakresem i formą warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 1.2. Zakres przedmiotowy PFU został opisany w części II.A, niniejszego punktu. 2. Szacunkowego kosztorysu inwestycji wykonanego na podstawie w/w PFU, 2.1. Część kosztową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno - użytkowych (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r., Nr 130, poz. 1389). 2. Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub równoważnej, 3.Uzyskania decyzji lokalizacyjnej, 4 Studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego 4.1. Studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego (preferowany format *.xls, niechroniony, z aktywnymi formułami obliczeniowymi) sporządzone zgodnie z obowiązującą metodologią, zasadami i wytycznymi zawartymi w instrukcji do opracowania Studium Wykonalności dla inwestycji ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 z dn.12.01.2016r stanowiącą załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego nr 83/977/16,4.2. Ogólne założenia dla wykonania studium wykonalności opisano w części II.B 5. Ekspertyz zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną, Dyrektywą Ptasią, Dyrektywą Siedliskową oraz niezbędnych dokumentów do przygotowania wniosku o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego pn. Chyrzyno odbudowa przepompowni, przewidywanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 - Środowisko i kultura, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ II - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Część II A. Założenia do PFU oraz części kosztowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn. Chyrzyno odbudowa przepompowni, 1 Przewidywany zakres inwestycji - Przewidywanym zakresem inwestycji jest odbudowa istniejącej przepompowni, wybudowanej w latach 60 - tych. Lokalizacja przepompowni przewidziana w miejscu istniejącej stacji pomp, tj. na obszarze zawala między rzeką Odrą oraz Wartą w miejscowości Chyrzyno. Powierzchnia zlewni zabezpieczanej przez przepompownię wynosi 56 km2. Na stacji pomp znajdują się następujące obiekty - kanał doprowadzający, - budynek 3-kondygnacyjny przepompowni wraz z wlotem, trzema pompami, rurociągami tłocznymi i wylotem oraz stacją transformatorową, - kanał odpływowy, - śluza wałowa. Zakres przewidzianych robót obejmuje: a-przebudowę(renowację) części podziemnej przepompowni oraz żelbetowej komory wlotowej, b - przebudowę (renowację) żelbetowej komory wylotowej przepompowni, c - rozbiórkę części nadziemnej budynku przepompowni wraz ze stacją transformatorową, d - budowę nowego budynku przepompowni oraz stacji transformatorowej, e - wymianę całego ciągu technologicznego i AKPiA umożliwiającą obsługę automatyczną przepompowni, f - wymiana istniejących pomp na pompy zatapialne, g- wymianę rurociągów tłocznych, h - odbudowa wału wraz z uszczelnieniem w miejscu ułożenia nowych rurociągów, i -montaż automatycznej czyszczarki krat na wlocie z dostosowaniem konstrukcji przepompowni do pracy urządzenia, j - przebudowę zbiornika wyrównawczego, k - remont przyczółków śluzy wałowej pod kotłownią przy nieczynnej stacji pomp z wymianą bramy śluzy oraz umocnienie brzegów, l - przebudowa kanału dopływowego do śluzy wałowej, m - wymiana instalacji wod.-kan. wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki oraz ujęciem wody, n - monitoring wraz z sygnalizacją alarmową przeciwwłamaniową z powiadamianiem, o - zmiana zagospodarowania terenu wraz z ciągami komunikacyjnymi i ogrodzeniem. 2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Wymagania dotyczące zawartości PFU oraz części kosztowej a) Inwentaryzacje stanu istniejącego - część opisowa i rysunkowa, b) Opis proponowanych rozwiązań związanych z częścią budowlaną i hydrauliczną przepompowni z uwzględnieniem wskazanych przepisów, c) Opis rozwiązań związanych z układem zasilania i sterowania pracą agregatów, d) Część rysunkowa z uwzględnieniem proponowanych do wykorzystania materiałów i rozwiązań, e) Przedmiar robót, f) WWiOPP (Warunki Wykonania i odbioru prac projektowych), g) WWiORB (Warunki Wykonania i odbioru prac budowlanych), h) Kosztorys inwestorski, i) Inwentaryzacja zieleni - Należy dokonać inwentaryzacji istniejących drzew i krzewów. Do wycinki przewidzieć krzewy, samosiejki i drzewa. j) Opinia geotechniczna i dokumentacja geologiczno-inżynierska z geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów - ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w formie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, w zależności od warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej obiektu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463). Zakres badań geotechnicznych i geologicznych, w zależności od ustalonej kategorii geotechnicznej, powinien być zgodny z ww. Rozporządzeniem, oraz z Ustawą z dnia 9 czerwca 2012 r. Prawo geologiczne i górnicze. Zamawiający wymaga przedstawienia mu do akceptacji Projektu prac geologicznych, przed jego zatwierdzeniem w odpowiednim organie nadzoru geologicznego, a także zakresu badań geotechnicznych, przed przystąpieniem do ustalania geotechnicznych warunków posadowienia k) Mapa do celów projektowych - Opracowanie należy wykonać opierając się na aktualnych mapach do celów projektowych w skali 1:500 z naniesionymi istniejącymi, aktualnymi granicami działek, w obrębie opracowania w wersji elektronicznej (wektorowej) i papierowej. 2.2. Wymagania dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Opracowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym m.in. karty informacyjnej przedsięwzięcia, wskazania na poświadczonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapach ewidencyjnych obszaru przedsięwzięcia i obszaru oddziaływania, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów) oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - jeżeli będzie wymagany. Wniosek wraz z załącznikami i raport w zakresie wymaganym przez organ wydający decyzję środowiskową, (jeżeli będzie wymagany) przedłożyć do Zamawiającego, celem uzgodnienia. W trakcie procedury wydawania decyzji środowiskowej Wykonawca ma obowiązek dokonania wszelkich czynności oraz składania wszelkich uzupełnień, wyjaśnień itp., o które wystąpi organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Uwaga: KIP winien być opracowany w stopniu szczegółowości i zakresie zbliżonym do Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. 2.3. Wymagania dotyczące uzyskania decyzji lokalizacyjnej. Przygotowanie niezbędnych materiałów wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199). 3. Skład dokumentacji przetargowej. Opracowana dokumentacja ma służyć do przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w formule zaprojektuj i wykonaj. 3.1. Wymagania dotyczące formy i ilości dokumentacji przetargowej. TOM I Program funkcjonalno-użytkowy - 6 egz., TOM II Warunki Wykonania i odbioru prac projektowych - 6 egz., TOM III Warunki Wykonania i odbioru prac budowlanych dla wszystkich branż - 6 egz., TOM IV - opinia geotechniczna i dokumentacja geologiczno-inżynierska - 5 egz., Mapa do celów projektowych, Mapa ewidencji gruntów i uproszczone wypisy z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi działkami, TOM V Kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem - 3 egz., TOM VI Kosztorysy inwestorskie: Przedmiary robót - (scalone, dla każdej branży osobno) w formacie MS Excel i .pdf - 3 egz., TOM VII Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia - 2 egz., Raport o oddziaływaniu na środowisko (o ile będzie wymagany) - 4 egz. wraz z decyzją środowiskową, Decyzja lokalizacyjna. Wersja elektroniczna PFU, WWiOPP i WWiORB, - w formacie .pdf i .doc oraz kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót (scalonych), dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, STWiORB, w formacie pdf, oraz w formacie edytowalnym AutoCAD (dotyczy projektów), bądź kompatybilnym z nim - 6 egz. 3.2. Wymagania dla elektronicznej wersji dokumentacji. a - każdy tom opracowania powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF - nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania, b- pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację opracowania, w tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie SPIS.TXT, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych, c - pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru (wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 50 MB), jakość skanowanych lub generowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych, d - materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować się następującymi parametrami - rysunki techniczne kolorowe: rozdzielczość maksymalna: 200dpi, maksymalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie, - rysunki techniczne czarno-białe: rozdzielczość maksymalna 200dpi, 8 bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1-bitowy kolor dla wydruków z białym tłem, - dokumenty: rozdzielczość maksymalna 150dpi, 8 bitowa skala szarości, e - dokumentację w postaci elektronicznej należy dostarczyć w 6 egzemplarzach na nośnikach optycznych (CD-R,DVD+/-R). B - Założenia do opracowania studium wykonalności oraz pozostałych dokumentów spełniających wymagania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 - Środowisko i kultura, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ II - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 1. Wymagania Zamawiającego dotyczące sporządzenia studium wykonalności dla niniejszego projektu 1.1. Studium Wykonalności a - Zgodne z obowiązującą metodologią, zasadami i wytycznymi zawartymi w instrukcji do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 z dn.12.01.2016r stanowiącą załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego nr 83/977/16, b- Dokument musi być spójny z tworzonym Programem Funkcjonalno - Użytkowym, c - Studium Wykonalności będzie weryfikować, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom Beneficjenta. Studium będzie stanowić plan projektu. Muszą w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno - kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym, d - Studium wykonalności pozwoli na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej, a w rezultacie jasne uzasadnienie celu realizacji projektu. e- Wykonawca przygotuje Studium Wykonalności w taki sposób, aby przedstawione w nim informacje umożliwiały dokonanie pełnej oceny merytorycznej według przyjętych kryteriów wyboru projektów dla działania 4.1. (kryteria określono w załącznikach do Uchwały 24/KM RPO-L2020/2016 z dn. 18 lutego 2016 Uchwały 25/KM RPO-L2020/2016 z dn. 18 lutego 2016, Uchwały 26/KM RPO-L2020/2016 z dn. 18 lutego 2016 oraz Uchwały 27/KM RPO-L2020/2016 z dn. 18 lutego 2016).f- Wykonawca będzie zobowiązany - jeżeli zostaną zmienione wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO-L2020- do wykonania studium wykonalności zgodnie z aktualnymi wytycznymi na dzień odbioru. g- Studium Wykonalności zostanie opatrzone logotypami oraz informacją o współfinansowaniu projektu zgodnie z wytycznymi krajowymi i IZ RPO - L2020 w przedmiotowym zakresie. 1.2. Aktualizacja studium wykonalności. a - Wykonawca będzie zobowiązany - jeżeli zostaną zmienione wytyczne Instytucji Zarządzającej - do wykonania studium wykonalności zgodnie z aktualnymi wytycznymi na dzień odbioru, b - Jeżeli wystąpi taka konieczność Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać pierwszą aktualizację studium wykonalności w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o konieczności wykonania aktualizacji, c- Pierwsza aktualizacja studium wykonalności polegać będzie na dostosowaniu treści studium do stanu aktualnego na dzień sporządzenia wniosku o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego Chyrzyno odbudowa przepompowni, d - Jeżeli wystąpi taka konieczność Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać drugą aktualizację studium wykonalności w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego o konieczności wykonania aktualizacji, e - Druga aktualizacja studium wykonalności polegać będzie na dostosowaniu treści studium do uwag i zaleceń zgłoszonych podczas weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą RPO - L2020. 2. Wymagania Zamawiającego odnoszące się do ekspertyz zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną, Dyrektywą Ptasią, Dyrektywą Siedliskową oraz niezbędnych dokumentów do przygotowania wniosku o dofinansowanie. 2.1. Opracowanie ekspertyzy dotyczącej wpływu inwestycji pn. Chyrzyno odbudowa przepompowni na stan wód w odniesieniu do Ramowej Dyrektywy Wodnej wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 2.2 Opracowanie ekspertyzy dotyczącej wpływu inwestycji pn. Chyrzyno odbudowa przepompowni na dzikie ptactwo w odniesieniu do Dyrektywy Ptasiej wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 2.3. Opracowanie ekspertyzy dotyczącej wpływu inwestycji pn. Chyrzyno odbudowa przepompowni na siedliska przyrodnicze w odniesieniu do Dyrektywy Siedliskowej wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 2.4. Wszelkie inne opracowania niezbędne do skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie zadania należy przedłożyć zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej RPO-L2020 dla Osi Priorytetowej 4 - Środowisko i kultura, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ II - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 3. Wymagania dotyczące formy i ilości dokumentacji. Powyższe opracowania, tj. studium wykonalności oraz niezbędne ekspertyzy i dokumenty, mają zostać przekazane Zamawiającemu w następującej formie i ilości a - w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym, b - w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej zapisanej w programie Adobe Reader (bez ograniczeń), c - w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej edytowalnej. Tabele finansowe do studium wykonalności muszą być dostarczone w formacie *.xls (m.in. arkusze kalkulacyjne muszą mieć odblokowane formuły, aby można było prześledzić poprawność dokonanych wyliczeń) C - Wymagania dodatkowe dla Wykonawcy 1. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram pracy. Aktualizacja Harmonogramu pracy powinna odbywać się wg następującej procedury. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy Harmonogram pracy przed datą podpisania Umowy. Pierwszy Harmonogram prac projektowych będzie odpowiadał nw. Wymaganiom i będzie zawierał wszystkie istotne postanowienia Harmonogramu prac projektowych, który został złożony wraz z Ofertą Wykonawcy. W Harmonogramie pracy Wykonawca przedstawi - poszczególne elementy opracowań projektowych, - kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych, - Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu pracy na swój koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu pracy przez Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy ze zobowiązań Umowy. 2. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. W dokumentacji nie należy umieszczać nazw producentów i nazw handlowych produktów, a materiały należy opisać przez podanie istotnych parametrów. 4 Wykonawca wraz z dokumentacją przekaże Zamawiającemu na nośniku elektronicznym całość Dokumentacji. 5 Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach z rączką z wykazem zawartości teczki lub odpowiednio opisanych segregatorach. 6 W toku opracowania dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie do - uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych informacji, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, decyzji, konsultowania na bieżąco rozwiązań z Zamawiającym, pierwsze spotkanie powinno się odbyć z inicjatywy Wykonawcy w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy, - przeprowadzenia spotkań informacyjnych dla planowanego przedsięwzięcia, - dokonywania uzgodnień branżowych z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji. 7 Rozwiązania projektowe winny być prawidłowe i równocześnie racjonalne ze względów ekonomicznych (najtańsze z prawidłowych rozwiązań). 8 Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. 9 Projekt powinien uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego. 10 Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowego złożenia Wniosku o dofinansowanie. 11 Wykonawca przygotuje Studium Wykonalności w taki sposób, aby przedstawione w nim informacje umożliwiały dokonanie pełnej oceny merytorycznej według przyjętych kryteriów wyboru projektów dla działania 4.1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/lzmiuw/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach