Przetargi.pl
Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji przygotowawczej dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa sprawności hydraulicznej rzeki Mała Obra w km 1+150 - 1+800

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Myśliborska 52
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7285931 , fax. 95 7285931
 • Data zamieszczenia: 2016-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
  ul. Myśliborska 52 52
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7285931, fax. 95 7285931
  REGON: 97077954100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.melioracja.lubuskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji przygotowawczej dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa sprawności hydraulicznej rzeki Mała Obra w km 1+150 - 1+800
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji przygotowawczej dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa sprawności hydraulicznej rzeki Mała Obra w km 1+150 -1+800, przewidywanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działanie 4 1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ II Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, składającej się z następujących elementów Część I Programu funkcjonalno użytkowego Program funkcjonalno użytkowy, zwany dalej PFU, musi odpowiadać zakresem i formą warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.)Zakres przedmiotowy PFU został opisany w części II.A, niniejszego punktu. Szacunkowego kosztorysu inwestycji wykonanego na podstawie w/w PFU Część kosztową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno - użytkowych (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r., Nr 130, poz. 1389).Uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub równoważnej, Uzyskania decyzji lokalizacyjnej, Studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego. Studium wykonalności wraz z aneksem obliczeniowym w formie arkusza kalkulacyjnego (preferowany format xls, niechroniony, z aktywnymi formułami obliczeniowymi) sporządzone zgodnie z obowiązującą metodologią, zasadami i wytycznymi zawartymi w instrukcji do opracowania Studium Wykonalności dla inwestycji ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 z dn.12.01.2016r stanowiącą załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego nr 83/977/16 Ogólne założenia dla wykonania studium wykonalności opisano w części II.B Ekspertyz zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną, Dyrektywą Ptasią, Dyrektywą Siedliskową oraz niezbędnych dokumentów do przygotowania wniosku o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa sprawności hydraulicznej rzeki Mała Obra w km 1+150 -1+800, przewidywanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 - Środowisko i kultura, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ II - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Część II Założenia do PFU oraz części kosztowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn. . Poprawa sprawności hydraulicznej rzeki Mała Obra w km 1+150 - 1+800 Przewidywany zakres inwestycji obejmuje; Budowę dodatkowego przepustu na obniżonej rzędnej pod autostradą A2 i drogą serwisową w pobliżu wybudowanych przepustów; Uformowanie nowego koryta rzeki Mała Obra pomiędzy wlotem i wylotem przepustu z zachowaniem regulacji przepływu starym i nowym korytem, Przebudowę przepustu na rzece Mała Obra w km 1+795; Odbudowę koryta rzeki Mała Obra w km 1+150 - 1+800 z dostosowaniem parametrów rzeki w celu równoczesnego przeprowadzania wód, Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wymagania dotyczące zawartości PFU oraz części kosztowej Sporządzenie koncepcji (na mapach do celów projektowych) w zakresie przekrojów konstrukcyjnych, przekrojów charakterystycznych, wskazanie kolizji z istniejąca infrastrukturą i ich rozwiązania, konieczne do przebudowy lub remontu przepusty, na podstawie której będzie można określić niezbędny zakres robót. Opis proponowanych rozwiązań Część rysunkowa. z uwzględnieniem proponowanych do wykorzystania materiałów i rozwiązań, Przedmiar robót, WWiOPP (Warunki Wykonania i odbioru prac projektowych),WWiORB (Warunki Wykonania i odbioru prac budowlanych), Kosztorys inwestorski,Inwentaryzacja zieleni;Należy dokonać inwentaryzacji istniejących drzew i krzewów. Do wycinki przewidzieć krzewy, samosiejki i drzewa. Mapa do celów projektowych. Opracowanie należy wykonać opierając się na aktualnych mapach do celów projektowych w skali 1:500 z naniesionymi istniejącymi, aktualnymi granicami działek, w obrębie opracowania w wersji elektronicznej (wektorowej) i papierowej; Wymagania dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Opracowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym m.in. karty informacyjnej przedsięwzięcia, wskazania na poświadczonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapach ewidencyjnych obszaru przedsięwzięcia i obszaru oddziaływania, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów) oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli będzie wymagany. Wniosek wraz z załącznikami i raport w zakresie wymaganym przez organ wydający decyzję środowiskową, (jeżeli będzie wymagany) przedłożyć do Zamawiającego, celem uzgodnienia. W trakcie procedury wydawania decyzji środowiskowej Wykonawca ma obowiązek dokonania wszelkich czynności oraz składania wszelkich uzupełnień, wyjaśnień itp., o które wystąpi organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej; Uwaga: KIP winien być opracowany w stopniu szczegółowości i zakresie zbliżonym do Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko Wymagania dotyczące uzyskania decyzji lokalizacyjnej Przygotowanie niezbędnych materiałów wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199). Skład dokumentacji przetargowej: Opracowana dokumentacja ma służyć do przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w formule zaprojektuj i wykonaj.Wymagania dotyczące formy i ilości dokumentacji przetargowej TOM I Program funkcjonalno użytkowy, 6 egz. TOM II Warunki Wykonania i odbioru prac projektowych, 6 egz. Warunki Wykonania i odbioru prac budowlanych dla wszystkich branż, 6 egz. TOM IV Mapa do celów projektowych, Mapa ewidencji gruntów i uproszczone wypisy z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi działkami,TOM V Kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem 3 egz.,TOM VI Kosztorysy inwestorskie: Przedmiary robót - (scalone, dla każdej branży osobno) w formacie MS Excel i .pdf 3 egz.,TOM VII Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Karta Informacyjna Przedsięwzięcia - 2 egz. Raport o oddziaływaniu na środowisko (o ile będzie wymagany) 4 egz. wraz z decyzją środowiskową, Decyzja lokalizacyjna, Wersja elektroniczna PFU, WWiOPP i WWiORB, - w formacie .pdf i .doc oraz kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót (scalonych), dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, STWiORB, w formacie pdf, oraz w formacie edytowalnym AutoCAD (dotyczy projektów), bądź kompatybilnym z nim 6 egz. Wymagania dla elektronicznej wersji dokumentacji:każdy tom opracowania powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania;pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację opracowania, w tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie SPIS.TXT, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych;pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru (wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 50 MB), jakość skanowanych lub generowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych;materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować się następującymi parametrami: rysunki techniczne kolorowe: rozdzielczość maksymalna: 200dpi, maksymalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie,rysunki techniczne czarno-białe: rozdzielczość maksymalna 200dpi, 8 bitowa skala szarości dla światłokopii lub 1-bitowy kolor dla wydruków z białym tłem, dokumenty: rozdzielczość maksymalna 150dpi, 8 bitowa skala szarości; dokumentację w postaci elektronicznej należy dostarczyć w 6 egzemplarzach na nośnikach optycznych (CD-R,DVD+-R). Założenia do opracowania studium wykonalności oraz pozostałych dokumentów spełniających wymagania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 - Środowisko i kultura, Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom, Typ II - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Wymagania Zamawiającego dotyczące sporządzenia studium wykonalności dla niniejszego projektu Studium Wykonalności ; Zgodne z obowiązującą metodologią, zasadami i wytycznymi zawartymi w instrukcji do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 z dn.12.01.2016r stanowiącą załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego nr 83/977/16 Dokument musi być spójny z tworzonym Programem Funkcjonalno - Użytkowym; Studium Wykonalności będzie weryfikować, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom Beneficjenta. Studium będzie stanowić plan projektu. Muszą w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno - kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym. Studium wykonalności pozwoli na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej, a w rezultacie jasne uzasadnienie celu realizacji projektu.Wykonawca przygotuje Studium Wykonalności w taki sposób, aby przedstawione w nim informacje umożliwiały dokonanie pełnej oceny merytorycznej według przyjętych kryteriów wyboru projektów dla działania 4.1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/lzmiuw/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach