Przetargi.pl
Opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji dokumentacji projektowej: Przebudowy DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel; budowy skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu ogłasza przetarg

 • Adres: 66-300 Międzyrzecz, Skoki 21
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7421988, 7422494 , fax. 95 7421988, 7422494
 • Data zamieszczenia: 2015-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
  Skoki 21 21
  66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 95 7421988, 7422494, fax. 95 7421988, 7422494
  REGON: 21046697700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miedzyrzecz.zdp.bip.net.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji dokumentacji projektowej: Przebudowy DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel; budowy skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia; Temat: Opracowanie na podstawie zatwierdzonej koncepcji dokumentacji projektowej: Przebudowy DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowy obwodnicy miasta Trzciel; budowy skrzyżowania obwodnicy z DK Nr 92. Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Powyższe opracowanie winno umożliwić Zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia publicznego, pozwalającego na wyłonienie Wykonawcy na wybudowanie zaprojektowanych rozwiązań. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie południowo - zachodniej obwodnicy miasta Trzciel, tj. nowej drogi o długości max. ok. 1,7 km (wariant II inwestycyjny) od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 relacji Świecko - Poznań do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1339F relacji Trzciel - Lutol Mokry oraz przebudowie w/w drogi powiatowej na odcinku ok. 2,2 km w Gminie Trzciel, Powiecie Międzyrzeckim, woj. lubuskie. Uwaga: Dokumentacja projektowa winna być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień przekazania jej Zamawiającemu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: GBS Międzyrzecz 32 8367 0000 0021 0555 6000 0001 W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium w innej postaci niż pieniądz, oryginał dokumentu złożyć w pokoju nr 1 lub przesłać z ofertą w oddzielnej kopercie, a do oferty załączyć kserokopię dokumentu. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; Poręczenie banku - poręczyciela składać się winno z następujących elementów: a) wskazania podmiotu, za który bank dokonuje poręczenia; b) precyzyjnego wskazania zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia; c) kwoty, do wysokości której bank- poręczyciel będzie zobowiązany; z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. d) wskazania terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołanie. 3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych: Gwarancja wadialna musi być nieodwołalna i zawierać następujące elementy: a) zobowiązanie banku do zapłaty sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowo określone okoliczności; zgodnie z art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp. b) informację dotyczącą postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji; c) wskazanie sumy gwarancyjnej; d) wskazanie zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji; e) wskazanie wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji; f) określenie terminu ważności gwarancji. 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długość okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.miedzyrzecz.zdp.bip.net.pl/?c=94
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach