Przetargi.pl
Ddostawa 7 zestawów do ratownictwa technicznego typu średniego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa lubuskiego.

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-074 Zielona Góra, ul. Kasprowicza 3/5
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3255779, 4575623 , fax. 068 3255779
 • Data zamieszczenia: 2016-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Kasprowicza 3/5 3/5
  65-074 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 3255779, 4575623, fax. 068 3255779
  REGON: 00702405000316
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zosprp.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ddostawa 7 zestawów do ratownictwa technicznego typu średniego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa lubuskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 zestawów do ratownictwa technicznego typu średniego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa lubuskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 351100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zosprp.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach