Przetargi.pl
Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, ul. Zwycięstwa 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 797606266 , fax. 68 352 87 59
 • Data zamieszczenia: 2016-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Zwycięstwa 1 1
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 797606266, fax. 68 352 87 59
  REGON: 00031039600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozsulechow.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zostało podzielone na 4 części, tj. pakiety: Pakiet nr 1 - Odczynniki do oznaczeń biochemicznych, kalibratory, kontrole do badań wraz z dzierżawą analizatora w okresie 24 miesięcy. Pakiet nr 2 - Odczynniki, kalibratory, kontrola do badań układu krzepnięcia oraz materiały zużywalne wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego w okresie 24 miesięcy. Pakiet nr 3 - Odczynniki, kontrole, materiały zużywalne do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych w okresie 24 miesięcy Pakiet nr 4 - Paski do analizy moczu 10-cio lub 11-sto parametrowe wraz z dzierżawą analizatora paskowego do moczu w okresie 24 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.spzozsulechow.med.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach