Przetargi.pl
Wykonanie usług projektowych polegających na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie zadania: Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzychodzie .

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-400 Międzychód, ul. Piłsudskiego 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7488100 , fax. 095 7488134
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
  ul. Piłsudskiego 2 2
  64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie
  tel. 095 7488100, fax. 095 7488134
  REGON: 00052459400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzychod.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług projektowych polegających na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wykonanie zadania: Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzychodzie .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług projektowych polegających na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej na wykonanie zadania: Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzychodzie przy ul. Teresy Remiszewskiej, których zakres prac obejmuje: - opracowanie projektu budowlanego (5 egz.) wraz z zagospodarowaniem terenu wg. wytycznych zawartych w programie priorytetowym Efektywne wykorzystanie energii, LEMUR- energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami. - opracowanie projektów wykonawczych (5 egz.) dla wszystkich branż wraz z niezbędnymi przyłączami. - wykonanie mapy do celów projektowych, - uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wraz z wyliczeniem szacunkowego wzrostu kosztów budowy przy założeniu 30 i 50 % energooszczędności w stosunku do budynku referencyjnego celem przedłożenia Zamawiającemu. - uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych do projektowania od gestorów sieci, tj, przyłącze wod-kan, energetyczne, gazowe lub innych. - opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, - uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i opinii niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na budowę (uzgodnienie z rzeczoznawcą p.poż., uzgodnienie z rzeczoznawcą BHP/SANEPID, uzgodnienie ZUD i inne). - opracowanie charakterystyki energetycznej budynku. - przygotowanie wniosku w imieniu zamawiającego na uzyskanie pozwolenia na budowę - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (1 egz.) (STWiORB), - opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz ślepych i przedmiarów robót (po 1 egz.) w oparciu o właściwe przepisy w tym zakresie. - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i STWiORB (po 1 egz) w wersji elektronicznej Podstawowe wstępne założenia do projektowania obiektu będącego przedmiotem zamówienia określone zostały w załączniku nr 8 do SIWZ. Dodatkowe informacje: - przedstawienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wraz z wyliczeniem szacunkowego wzrostu kosztów budowy przy założeniu 30 i 50 % energooszczędności w stosunku do budynku referencyjnego w terminie 21 dni od daty podpisania umowy. -projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę do dnia 30.05.2014 r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miedzychod.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach