Przetargi.pl
Zakup wraz z montażem band pneumatycznych na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, Aleja Powstańców Wielkopolskich 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 5822400, 7366241 , fax. 062 5918206
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
  Aleja Powstańców Wielkopolskich 18 18
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 5822400, 7366241, fax. 062 5918206
  REGON: 00063197600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z montażem band pneumatycznych na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z montażem band pneumatycznych na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Zakres zamówienia obejmuje zakup wraz z montażem fabrycznie nowych, demontowalnych elementów bandy pneumatycznej wokół toru żużlowego na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, przy ulicy Piłsudskiego 64, w ilości: 1) moduły standardowe - 39 szt., 2) brama parkingowa - 1 element, 3) wejściowe i wyjściowe trójkąty (początku i zakończenia bandy) - po 3 sztuki o wymiarach 1,5 m szerokości x 1,2 m wysoki (trójkąt wejściowy) oraz 1-1,2 m szeroki x 1,2 m wysoki (trójkąt wyjściowy), 4) dmuchawy elektryczne o mocy 1,1 kW - 2 szt. 2. Wszystkie dostarczone elementy muszą być zgodne z zaświadczeniem o posiadaniu ważnej homologacji FIM typu A. 3. Zamawiający posiada 18 elementów bandy pneumatycznej, które dla 1 modułu: 1) mają wymiary: a) wysokość - 1,2 m, b) długość - 5,5 m, c) szerokość - 78 - 80 cm. 2) posiadają kombinację dwóch kolorów: żółtego i czarnego z materiału PVC (materiał nie jest malowany), 3) posiadają zakładkę łączącą elementy bandy o szerokość 20 cm i 20-centymetrowy rzep na całej wysokości elementu czyli na wysokości 1,20 metra bieżącego, 4) są wyprodukowane z materiału PVC, którego podkład tkaniny musi zawierać 100% włókna ciągłego nylonowego o następujących minimalnych właściwościach (potwierdzone certyfikatem): a) minimalna rozciągliwością (metoda pomiaru N/50mm): 3000 N, b) minimalna wydłużalność: 27%, 5) posiadają KickBoard o wysokości 40 cm, wyprodukowany z gumowego materiału o następujących minimalnych właściwościach (potwierdzone certyfikatem przez producenta materiału): a) grubość minimum: 3,0 ? 0,2 mm, b) twardość minimum: 85 ? 5 ShA, c) wytrzymałość na rozciąganie minimum: 7,0 MPa, d) wydłużenie względne minimum 160%, 6) są wykonane z ognioodpornego materiału PVC. 4. Banda pneumatyczna będąca przedmiotem zamówienia musi posiadać identyczne wymiary, a parametry nie gorsze. II. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do: 1. dostarczenia i zamontowania bandy wykonanej z materiałów zgodnych z przepisami, normami i normatywami technicznymi obowiązującymi w Polsce, w tym musi posiadać atest na ognioodporność - dokumenty potwierdzające ten fakt, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia, 2. dostarczenia wraz z dostawą wszelkich dokumentów technicznych, homologacji wystawionej przez wykonawcę na zamontowane bandy, certyfikatów, instrukcji obsługi i konserwacji oraz dokumentów gwarancyjnych wystawionych w języku polskim, 3. zapewnienia obecności przedstawiciela wykonawcy podczas certyfikacji przez Główną Komisję Sportu Żużlowego, 4. przeprowadzenia szkolenia personelu toru, związanego z montażem oraz wymianą zniszczonych części, 5. udzielania pomocy technicznej podczas całego okresu gwarancji, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. III. Inne wymagania: 1) Dostawa i montaż bandy pneumatycznej oraz pozostałe zobowiązania, o których mowa powyżej wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem. 2) Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na dostawę i wykonane prace montażowe na okres 4 lat, licząc od dnia certyfikacji przez Główną Komisję Sportu Żużlowego. 3) W ramach gwarancji wykonawca zobowiązany jest: a) usuwać awarie w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia (zgłoszenie awarii drogą mailową na adres wskazany w umowie), b) zapewnić urządzenie zastępcze (równoważne urządzeniu naprawianemu) w przypadku niedotrzymania 5-cio dniowego terminu naprawy, c) dokonać naprawy w miejscu instalacji bandy lub w siedzibie wykonawcy, d) wymienić element na nowy w przypadku trzykrotnej usterki tego samego elementu w okresie gwarancji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349283001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/cache/15//1124/1216/6353/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach