Przetargi.pl
Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków - uzupełnienie o dane dotyczące budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Piaski. Etap I obręb 300405_2.0008 Piaski

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu ogłasza przetarg

 • Adres: 63-800 Gostyń, ul. Poznańska 200
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5752519 , fax. 065 5725475
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu
  ul. Poznańska 200 200
  63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5752519, fax. 065 5725475
  REGON: 41116517700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podgik.gostyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków - uzupełnienie o dane dotyczące budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Piaski. Etap I obręb 300405_2.0008 Piaski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków - uzupełnienie o dane dotyczące budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Piaski. Etap I obręb 300405_2.0008 Piaski
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713543007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.podgik.gostyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach