Przetargi.pl
WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH

Gmina Żagań o Statusie Miejskim ogłasza przetarg

 • Adres: 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 4771040 , fax. 68 4771017
 • Data zamieszczenia: 2014-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żagań o Statusie Miejskim
  Plac Słowiański 17 17
  68-100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 68 4771040, fax. 68 4771017
  REGON: 00052679400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) geodezyjne podziały nieruchomości na terenie miasta Żagania, wyznaczanie i utrwalanie na gruncie nowych punktów granicznych oraz sporządzenie w 3 egzemplarzach opisów i map (do celów formalno-prawnych) działek powstałych w wyniku podziałów : a) podział działki na dwie działki b) podział na każdą następną działkę, 2.2. NFORMACJE DODATKOWE DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 z póz. zm.). 2) Zamawiający na poszczególne podziały wystawiał będzie każdorazowo osobne zlecenie według swoich potrzeb. 3) Realizacja każdego zlecenia powinna następować w ciągu 55 dni licząc od chwili przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę do chwili złożenia wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości. 4) Zlecenie uważa się za zrealizowane z chwilą: a) przekazania Zamawiającemu wykazu zmian gruntowych wraz z trzema egzemplarzami opisów i map (do celów formalno-prawnych) działek powstałych w wyniku podziałów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawcy wni4esienia wadium na przedmiot zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.zagan.pl - w Bipie lub www.bip.zagan.pl / zakładka przetargi publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach