Przetargi.pl
Wykonanie termomodernizacji budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczy.

Gmina Wodzisław ogłasza przetarg

 • Adres: 28-330 Wodzisław, ul. Krakowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 806 118, , fax. 413 806 118
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wodzisław
  ul. Krakowska 6
  28-330 Wodzisław, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 806 118, , fax. 413 806 118
  REGON: 29101085000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw.biletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie termomodernizacji budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. Wykonanie termomodernizacji budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczy nr 56A na działce nr 500. 2. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach zadania „Termomodernizacja budynku OSP w Lubczy”, Priorytet B.III.1.3. Przedsięwzięcia dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w ramach dedykowanych programów. Typ zadania: 1. Inne przedsięwzięcia dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, w ramach dedykowanych programów. 3. Zakres niniejszej inwestycji obejmuje wykonanie następujących robót Zakres niniejszej inwestycji obejmuje Wykonanie termomodernizacji budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczy nr 56A na działce nr 500. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych: - docieplenie ścian zewnętrznych budynku na pow. 150m2 styropianem 15 cm (współczynnik przewodzenia ciepła max 0,032W/mK). Położenie tynku cienkowarstwowego silikatowo- silikonowego w kolorze popielatym z czerwonymi wstawkami na powierzchni 150m2.; - docieplenie ścian zewnętrznych budynku na pow. 70m2 styropianem 6cm. (współczynnik przewodzenia ciepła max 0,032W/mK). Położenie tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego w kolorze popielatym z czerwonymi wstawkami na pow. 70 m2; - wyrównanie istniejącej ocieplonej powierzchni ścian masą tynkarską i położenie tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego na pow. 90m2 w kolorze popielatym z czerwonymi wstawkami; - wymiana oraz montaż wraz z obróbką ościeży okien PCV wg. poniższej specyfikacji: 1. Okno białe 6 komorowe RU o wym. 1470 x 1640- 2 szt. 2. Okno białe 6 komorowe RU o wym. 480 x 1230m- 2 szt. 3. Okno białe 6 komorowe U o wym. 1200 x 820 – 2 szt. 4. Drzwi białe balkonowe o wym. 980 x 2080 – 1 szt. Montaż 6 parapetów zaokiennych z blachy powlekanej w ilości 6 szt. do okien jw. - zakup i rozłożenie wełny mineralnej o gr. 25 cm na powierzchni 100m2 (współczynnik przewodzenia ciepła max 0,040 W/mK wraz z izolacją z folii na stropie nad pomieszczeniami świetlicy - docieplenie i obróbka blacharska balkonu o pow. 6,30 m2 - zakup i montaż 4 szt. lamp energooszczędnych oświetlenia. 4. Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 6 – Przedmiar robót Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót (zał. nr 6 do SIWZ), dostępne również w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 8 Urzędu Gminy w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28 330 Wodzisław w dni robocze w godz.730 – 1530 (poniedziałek, środa , czwartek, piątek) i 8.00-16.00 (wtorek) 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - roboty przygotowawcze, - budowa i rozbiórka rusztowań, - wywiezienie i utylizacja ziemi oraz odpadów powstających na terenie budowy, - roboty porządkowe, - sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1, 2) oświadczenie w zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których to warunkach mowa w § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2, Uwagi: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach