Przetargi.pl
Wykonanie robót remontowych w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku (część II), tj.: Remont korytarzy, klatki schodowej, łazienek, WC, wymiana opraw oświetleniowych w budynku ZOZ przy ul. Witosa 36 w Białymstoku - nr sprawy: TT.263.6.2015.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, ul. gen. J. Bema 89/1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7479457 , fax. 085 7479483
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  ul. gen. J. Bema 89/1 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7479457, fax. 085 7479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowych w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku (część II), tj.: Remont korytarzy, klatki schodowej, łazienek, WC, wymiana opraw oświetleniowych w budynku ZOZ przy ul. Witosa 36 w Białymstoku - nr sprawy: TT.263.6.2015.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót remontowych w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku (część II), tj.: Remont korytarzy i klatki schodowej, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych w wejściu głównym, remont łazienek i WC wraz z wymianą glazury i terakoty, ułożenie gresu w korytarzach piwnic, wymiana drzwi wejściowych do łazienek, wymiana odbojnic w korytarzach w budynku ZOZ przy ul. Witosa 36 w Białymstoku - zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 2. Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, o parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. 3. Wymaga się udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wymienioną stolarkę i pozostałe roboty wraz z materiałami. 4. W celu prawidłowego sporządzenia oferty wskazane jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454421008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie wymagał w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kryterium skrócenia terminu realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zmk.bip.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach