Przetargi.pl
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Augustowskiego z uwzględnieniem wszystkich powiatowych jednostek budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych, służb, straży i inspekcji.

Powiat Augustowski ogłasza przetarg

 • Adres: 16-300 Augustów, ul. 3-go Maja 29
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 643 96 50 , fax. 87 643 96 95
 • Data zamieszczenia: 2015-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Augustowski
  ul. 3-go Maja 29 29
  16-300 Augustów, woj. podlaskie
  tel. 87 643 96 50, fax. 87 643 96 95
  REGON: 79067090600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.augustowski.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Augustowskiego z uwzględnieniem wszystkich powiatowych jednostek budżetowych, dochodów własnych jednostek budżetowych, służb, straży i inspekcji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Augustowskiego oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych w okresie od dnia 1.04.2015 roku do dnia 31.03.2020 roku: Starostwo Powiatowe w Augustowie, Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie, Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie, Zespół Szkół Technicznych w Augustowie, Zespół Szkół w Lipsku, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Augustowie, Rodzinny Dom Dziecka w Augustowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Augustowie, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie, Zespół Placówek Młodzieżowych w Augustowie. Bankowa obsługa będzie dotyczyć obecnych i nowo powstałych, w trakcie realizacji zamówienia, jednostek budżetowych, funduszy celowych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i rachunków pomocniczych polegających na: otwieraniu i prowadzeniu rachunku podstawowego budżetu Powiatu, rachunków bieżących i rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, służb, straży i inspekcji. Rachunki te powinny zostać otwarte i gotowe do korzystania z nich nie później niż w dniu 1 kwietnia 2015 roku, przy czym numery rachunków bankowych powinny być znane Zamawiającemu nie później niż w dniu 25 marca 2015 roku. System bankowości elektronicznej powinien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa, zapewniając ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych. System musi funkcjonować sprawnie i działać przynajmniej na dwóch przeglądarkach internetowych. System bankowości elektronicznej musi umożliwiać: 24 godzinny dostęp do usługi za pomocą łącza internetowego, uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, dostęp dla upoważnionych pracowników Zamawiającego do podglądu bieżących sald i wszystkich operacji na rachunkach bankowych Powiatu i jego jednostek organizacyjnych, składanie poleceń przelewu w ramach dostępnych środków, możliwość wykonywania przelewów pojedynczych oraz masowych, w tym również poleceń przelewu z odroczoną datą płatności, zleceń stałych oraz przelewów zagranicznych, oczekiwanie co najmniej 3 dni na realizację przelewu w przypadku barku środków na rachunku lub zbyt niskim jego stanem, definiowanie stałych odbiorców, zapewnienie zachowania lub przeniesienia dotychczasowej listy zdefiniowanych odbiorców do systemu Wykonawcy, obecnie jest PekaoBiznes24, dostęp online do wszystkich danych o rachunkach i zleceniach, wyszukiwanie i selekcję operacji na wszystkich rachunkach bankowych według różnych kryteriów wyszukiwania co najmniej według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty, dowolnego fragmentu nazwy kontrahenta, tytułu płatności , fragmentu rachunku i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową, tj. 5 lat, pobieranie raportów plikowych, generowanie elektronicznych wyciągów bankowych w dowolnym zakresie czasowym z możliwością ich zapisywania i drukowania, przechowywanie historii wszystkich operacji w archiwum systemu, udostępnienie narzędzi do autoryzacji każdemu uprawnionemu przez Zamawiającego użytkownikowi, ustanowienie administratora systemu, który będzie posiadał prawo samodzielnego zarządzania uprawnieniami użytkowników, autoryzację transakcji w oparciu o imienne karty osób upoważnionych oraz czytnika, w które Wykonawca zaopatrzy Zamawiającego, blokowanie do systemu nastąpi po 3 nieudanych próbach podania hasła, odblokowanie użytkownika w systemie poprzez wprowadzenie danych dostarczonych drogą elektroniczną, zapewnienie dostarczenia przelewu odbiorcy najpóźniej na drugi dzień roboczy. W ramach bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni: przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek budżetowych w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej, w zależności od potrzeb Zamawiającego, instalację i uruchomienie stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego, konserwację w trakcie trwania umowy urządzeń niezbędnych do pracy, tj. czytników kart oraz kart do podpisu elektronicznego, bezpłatną realizację poleceń przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku, realizację przelewów zewnętrznych do obcych banków, codzienne przygotowywanie wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Pozostałe usługi: przyjmowanie bezpłatnych wpłat gotówkowych dokonywanych przez Zamawiającego, dokonywanie bezpłatnych wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych w kasie banku lub filii banku świadczeń z Funduszu Pracy przez Urząd Pracy w Augustowie, świadczenie usługi związanej z realizacją i rozliczaniem transakcji bezgotówkowych, bezpłatne zainstalowanie terminalu do odczytu kart płatniczych do kasy prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Augustowie, wydawanie blankietów czekowych, zerowanie rachunków bankowych poprzez przelew środków z rachunku na wskazany numer rachunku bankowego budżetu, przeksięgowywanie odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych również typu overnight, możliwość uzyskania kredytu bieżącego w rachunku bieżącym przy dodatkowej procedurze. Wymagania stawiane Wykonawcy przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą bankową: zapewnienie wykonywania czynności związanych z obsługą bankowości elektronicznej budżetu Powiatu Augustowskiego w dni robocze 24 godziny na dobę, posiadanie oddziału banku lub placówki na terenie miasta Augustów na dzień złożenie oferty, które będą zdolne do realizacji wszelkich czynności bankowych określonych w SIWZ przez okres trwania umowy, wskazanie imiennie pracownika do obsługi Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, wskazanie numerów telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, ponoszenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, przekazywanie Zamawiającemu zawiadomienia o stanie rachunków bankowych na koniec każdego roku kalendarzowego w formie potwierdzenia sald.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oprocentowanie środków pienężnych na rachunkach bankowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.augustowski.home.pl ; www.bip.st.augustow.wrotapodlasia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach