Przetargi.pl
WYKONANIE REMONTU KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU PRZY UL.WOJSKA POLSKIEGO 29 W ŁOMŻY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Akademicka 22
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2013-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy
  ul. Akademicka 22 22
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mpgkim.lomza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE REMONTU KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU PRZY UL.WOJSKA POLSKIEGO 29 W ŁOMŻY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu klatek schodowych w budynku przy ul.Wojska Polskiego 29 w Łomży. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają przedmiary robót oraz elementy, które podane są do uwzględnienia przy obliczaniu ceny oferty w pkt. 12 SIWZ. Wymagania związane z realizacją zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów posiadających certyfikat dopuszczający do stosowania w budownictwie. Użyte w przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowanie wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy - parametry techniczne w czasie wbudowania i eksploatacji nie gorsze od podanych w przedmiarze. 2. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie. 3. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Powyższą informację należało będzie wpisać w formularzu oferty oraz dołączyć informację określającą zakres rzeczowy i finansowy tych części zamówienia. 4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a)organizacja zaplecza, energii elektrycznej, wody, demontaż i ponowny montaż wszelkich szyldów, urządzeń itp. b)zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzonych robót z zachowaniem najwyższej staranności, wymogów określonych w przepisach prawa budowlanego, przepisach bhp, c) urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy oraz zorganizowanie i utrzymanie zaplecza placu budowy i późniejsza jego likwidacja, d)użycie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie, niezbędne atesty techniczne lub aprobaty świadczące o ich jakości zgodnie z wymogami Zamawiającego, dopuszczone do stosowania wg wymogów obowiązującego prawa, e)wykonywanie robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p.poż., z uwzględnieniem zaleceń udzielanych przez Zamawiającego, f) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz usunięcie ewentualnych wad i usterek, g) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, czynnościach odbioru komisjach przeglądów gwarancyjnych i innych, h)pozostałe czynności towarzyszące niewymienione w SIWZ, przedmiarze robót, a niezbędne do zakończenia i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia gwarancji i rękojmi na okres min. trzech lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454421008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 5400,00zł, Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do dnia 19.07.2013r, godz. 1000, Wadium musi obejmować okres związania ofertą, Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy, Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank BPH nr 24 1060 0076 0000 3210 0016 4072 Wadium wnoszone w pieniądzu powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem składania ofert. Wykonawcę, który wniesie wadium w pieniądzu prosimy o podanie nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wniesione wadium. Uwaga: Do oferty należy dołączyć oryginał lub kserokopię przelewu bankowego potwierdzonego za zgodność z oryginałem. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w oryginale do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.mpgkim.lomza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach