Przetargi.pl
Remont pomieszczeń Inspektoratu ZUS w Hajnówce wraz z remontem instalacji elektrycznej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085/7486464 , fax. 085 748 64 66
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
  ul. Młynowa 29 29
  15-404 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085/7486464, fax. 085 748 64 66
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń Inspektoratu ZUS w Hajnówce wraz z remontem instalacji elektrycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont - malowanie wszystkich pomieszczeń w Inspektoracie ZUS w Hajnówce, wraz z remontem instalacji elektrycznej - wymiana całej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i rozdzielnia główną. Przedmiot zamówienia nie obejmuje remontu dedykowanej instalacji zasilającej. 2. Miejsce realizacji zamówienia oraz podstawowe parametry obiektu: a) Lokalizacja - obiekt Inspektoratu ZUS Hajnówce przy ul. Armii Krajowej 16. b) Obiekt administracyjno- biurowy, jednokondygnacyjny , położony na parterze budynku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej w Hajnówce. c) Powierzchnia netto lokalu - 572 m2. d) Informacje o obiekcie: - obiekt jest częścią budynku wykonanego technologii wielkopłytowej; - stropy z płyt kanałowych prefabrykowanych; - ściany wewnętrzne: konstrukcyjne - prefabrykowane, działowe - murowane; - tynki ścian i sufitów w piwnicach oraz pomieszczeniach biurowych i sanitariatach - cementowo - wapienne kat III. e) Obiekt wyposażony w instalacje: kanalizacji sanitarnej, wodociągową, centralnego ogrzewania, elektryczną w tym dedykowaną instalację zasilającą, instalację telefoniczną, SAP, ESSWiN. f) Instalacja elektryczna w obiekcie nie spełnia aktualnych wymagań w szczególności ochrony przeciwporażeniowej. Instalacja oświetleniowa i gniazdowa wykonane są z zastosowaniem przewodów YDY 2 x 1,5 - przekroje niewystarczające do aktualnej obciążalności prądowej. Oprawy oświetleniowe - świetlówkowe. g) Lokal zasilany z rozdzielni obwodów administracyjnych znajdującej się w piwnicy IV klatki bloku mieszkalnego. Rozdzielnia główna RG znajduje się w korytarzu lokalu. 3. Warunki realizacji zamówienia Roboty remontowe prowadzone będą w czynnym obiekcie biurowym. Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek prowadzenia prac w sposób zapewniający nieprzerwaną pracę urzędu. Pomieszczenia do remontu będą udostępnione Wykonawcy w dwóch częściach - każda obejmująca połowę powierzchni obiektu. Granica podziału przebiega wzdłuż dylatacji budynku. Rozpoczęcie robót remontowych w drugiej części pomieszczeń uwarunkowane będzie całkowitym zakończeniem i odebraniem robót w udostępnionej części obiektu oraz przemieszczeniem sprzętu i wyposażenia w sposób zapewniający możliwość pracy. Należy przewidzieć wykonywanie prac po godzinach pracy ZUS i w dni wolne od pracy. Wykonywanie robót remontowych instalacji elektrycznej w obrębie udostępnionych pomieszczeń nie powinno powodować wyłączeń zasilania w pozostałych pomieszczeniach Inspektoratu. Konieczność udostępnienia kolejnej części pomieszczeń do remontu Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie z minimum 3 - dniowym wyprzedzeniem. 4. Zakres robót objętych przedmiotem zmówienia: 4.1 Remont pomieszczeń Inspektoratu obejmuje: a. zabezpieczenie folią podłóg remontowanych pomieszczeń, b. wykonanie gładzi gipsowej na suficie holu z uprzednim gruntowaniem powierzchni sufitu, c. wykonanie okładziny z płyty gipsowo - kartonowej sufitów w przedsionkach, d. przetarcie istniejących tynków na stropach i ścianach wszystkich pomieszczeń, e. malowanie dwa razy farbą emulsyjną ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń Inspektoratu, f. dwukrotne malowanie farbami olejnymi ścian w korytarzach - istniejące wymalowania olejne, g. uzupełnienie fragmentów okładziny ściennej w łazienkach z płytek glazury o wym.15 x 15cm, 4.2 Remont instalacji elektrycznej Inspektoratu obejmuje: a. demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych, b. wymianę instalacji elektrycznej gniazdowej wraz z osprzętem - na instalację wykonaną przewodami YDYżo 3 x 2,5 mm2 układanymi w kanałach instalacyjnych PCV, c. wymianę instalacji oświetleniowej wraz z osprzętem - na instalację wykonaną przewodami YDY 3 x 1,5 mm2. Przewody prowadzone w tynku (w komunikacji w kanale instalacyjnym). Oprawy oświetleniowe - nastropowe, świetlówkowe, z rastrem i statecznikiem elektronicznym, w pomieszczeniach sanitariatów - oprawy typu plafon, d. wymianę rozdzielni głównej budynku RG, e. wymianę oświetlenia na zewnątrz budynku - oprawy zewnętrzne typu kinkiet, f. wykonanie ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej oraz połączeń wyrównawczych metalowych pionów instalacji sanitarnych, g. przeprowadzenie badań i pomiarów wykonanych instalacji. Uwaga: - Zakres zamówienia nie obejmuje instalowania modułów awaryjnych zaprojektowanych w oprawach oświetleniowych w obrębie komunikacji za wyjątkiem opraw kierunkowych. - Zdemontowane elementy instalacji elektrycznej tj. rozdzielnię RG oraz oprawy oświetleniowe należy przekazać Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454421008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 98 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl/zampub

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach