Przetargi.pl
Obsługa prawna Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza przetarg

 • Adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 4775501 , fax. 086 2752047
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
  ul. Szpitalna 5 5
  18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 086 4775501, fax. 086 2752047
  REGON: 45066623600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa prawna Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem . 2.Opis przedmiotu zamówienia . Zakres I: a) Udzielanie bieżącego doradztwa prawnego i konsultacji z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności: - opiniowanie oraz przygotowywanie umów, pism i innych dokumentów; - przygotowywanie projektów pism procesowych w sprawach sądowych, w których Zamawiający jest stroną postępowania; - udzielanie konsultacji i prowadzenie (forma zastępstwa procesowego ) postępowań sądowych Zamawiającego z zakresu prawa pracy; - udzielanie konsultacji w rozstrzyganiu bieżących problemów z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. b) Doradztwo prawne w sprawach związanych z przeprowadzeniem procedury konkursowej na niektóre stanowiska kierownicze w SPZOZ określonych ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz.654), c) Doradztwo prawne w sprawach związanych z przeprowadzeniem z przeprowadzeniem zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą w trybie konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r Nr 164, poz. 1027 ze zm.). d) Doradztwo prawne w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz informacji niejawnych; e) Opiniowanie oraz opracowywanie projektów zmian w Regulaminie Organizacyjnym, Regulaminie Pracy, Regulaminie wynagrodzeń, Statucie i innych wewnętrznych aktach prawnych i pomoc w dostosowaniu ich do obowiązującej od 01.07.2011r ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654); f) opiniowanie zmian w Rejestrze prowadzonym przez Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia, Oddział Rejestrów Zakładów Opieki Zdrowotnej; g) Opiniowanie zmian w KRS i innych dokumentach rejestrowych; h) Doradztwo prawne w zakresie współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym w zakresie prawnych aspektów realizacji umów z NFZ oraz w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r Nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie; i) Doradztwo prawne w zakresie współpracy z organem założycielskim; j) Reprezentowanie Zamawiającego wobec osób trzecich w zakresie powierzonych spraw i przy innych czynnościach prawnych, w których Zamawiający uzna udział Wykonawcy za wskazany. Doradztwo obejmuje w szczególności porady prawne, sporządzanie opinii i informacji prawnych. Zakres II: a) Udzielanie bieżącego doradztwa prawnego i konsultacji w zakresie problematyki cywilno - prawnej i gospodarczej, w tym w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych, działalności leczniczej ubezpieczeń zdrowotnych; b) Konsultacje pism, konsultacje oraz przygotowywanie projektów umów, dokumentów i wewnętrznych aktów prawnych oraz wydawanie opinii i informacji prawnych, w zakresie określonym w lit. a. c) Zastępstwo prawne i procesowe przed sądami, urzędami i innymi organami w zakresie określonym w lit. a. d) Wykonywanie innych czynności obsługi prawnej zleconych przez Zamawiającego. Termin realizacji zamówienia - od 01 września 2011r do dnia 31.12.2012r. Pod pojęciem terminu realizacji zamówienia rozumie się bieżącą dyspozycyjność Radcy Prawnego do uczestnictwa w niezbędnych i wymagających Jego obecności procedurach , w tym przynajmniej 1 dzień w tygodniu wyznaczonym przez Zamawiającego w godz. 8 00 - 15 00 . Zamawiający wymaga, aby dyżur był pełniony, co do zasady jeden dzień w tygodniu, a w wyjątkowych sytuacjach Zamawiający wymaga stawiennictwa Wykonawcy także w innych dniach tygodnia. Zamawiający powiadomi o konieczności stawiennictwa Radcy Prawnego lub Adwokata w formie telefonicznej lub pisemnej (faxem) niezwłocznie po powzięciu wiadomości o konieczności dodatkowego (poza dniem pełnienia dyżuru) stawiennictwa Radcy Prawnego lub Adwokata w siedzibie Zamawiającego. Przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą , zamawiający zażąda przedstawienia dokumentów na potwierdzenie posiadanych kwalifikacji ( wpis na listę Radców Prawnych/Adwokatów )
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 791000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 16 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalwysmaz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach