Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów,szkoleń dla uczestników projektu systemowego pn. ,,Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Zamawiającym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 19-100 Mońki, ul. Słowackiego 5a
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 716 21 96 , fax. (085) 716 29 23
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Słowackiego 5a 5a
  19-100 Mońki, woj. podlaskie
  tel. (085) 716 21 96, fax. (085) 716 29 23
  REGON: 05066665100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.monki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów,szkoleń dla uczestników projektu systemowego pn. ,,Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Zamawiającym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa przeprowadzenia indywidualnych i grupowych szkoleń, kursów dla 137 uczestników projektu Determinacja - Aktywna integracja - Akceptacja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Działanie 7.1 poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, w zakresie: 1) Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną obsługą - wymianą butli gazowych - 7 osób; 2) Prawo jazdy kat. B - 36 osób; 3) Prawo jazdy kat. C - 8 osób; 4) Prawo jazdy kat. C + E - 1 osoba; 5) Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 8 osób; 6) Obsługa kasy fiskalnej - 52 osoby; 7) Kurs gotowania - 69 osób; 8) Kurs operatora koparko - ładowarki - 8 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcprmonki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach