Przetargi.pl
Przewóz uczniów do szkół na terenie gminy Rajgród w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu.

Gmina Rajgród ogłasza przetarg

 • Adres: 19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 272 19 40 , fax. 86 272 19 41
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rajgród
  ul. Warszawska 32 32
  19-206 Rajgród, woj. podlaskie
  tel. 86 272 19 40, fax. 86 272 19 41
  REGON: 45066974300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów do szkół na terenie gminy Rajgród w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przewóz uczniów do szkół na terenie gminy Rajgród w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu. Przewóz uczniów obejmuje dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkół lub innych miejsc wynikających z planu zajęć dydaktycznych i odwiezienie uczniów do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu. Przewóz uczniów będzie wykonywany 4 autobusami, które zapewni Wykonawca, o minimalnej liczbie miejsc siedzących 40, wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 1995r. Zakłada się, że ilość km przejechanych przez autobusy przewożące uczniów, przy typowym rozkładzie zajęć dydaktycznych wynosi 450 km dziennie. Przewiduje się, że w czasie trwania umowy łączna długość tras nie przekroczy 174 000 km. Szczegóły zamówienia określa SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach