Przetargi.pl
ZSE.V.230/08/12

Zespół Szkół Elektrycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 15-111 Białystok, al. 1000 lecia P.P. 14
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 6512174 w. 306 , fax. 0-85 6512093
 • Data zamieszczenia: 2012-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Elektrycznych
  al. 1000 lecia P.P. 14 14
  15-111 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 0-85 6512174 w. 306, fax. 0-85 6512093
  REGON: 00018537600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZSE.V.230/08/12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych, ul. 1000-Lecia Państwa Polskiego 14 oraz pokrycie dachu wraz z ociepleniem stropodachu części budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Białymstoku, ul. Dobra 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454421008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zse.biaman.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach