Przetargi.pl
AZP/261/D/21/TIN/USK/ZP/54/2015 Dostawa myjni oraz pistoletów do suszenia i do mycia narzędzi wodą stanowiących wyposażenie medyczne Bloku Operacyjnego.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7485400 , fax. 085 7485627
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1 1
  15-089 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7485400, fax. 085 7485627
  REGON: 00028860400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umwb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  AZP/261/D/21/TIN/USK/ZP/54/2015 Dostawa myjni oraz pistoletów do suszenia i do mycia narzędzi wodą stanowiących wyposażenie medyczne Bloku Operacyjnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: Dostawa myjni oraz pistoletów do suszenia i do mycia narzędzi wodą stanowiących wyposażenie medyczne Bloku Operacyjnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem i ustawieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika. Skrócona nazwa zamówienia: Dostawa myjni oraz pistoletów do suszenia i do mycia narzędzi wodą stanowiących wyposażenie medyczne Bloku Operacyjnego. Wyroby medyczne i wyroby inne, składające się na ww. wyposażenie, są nazywane dalej urządzeniami lub wyrobami, niezależnie od stopnia złożoności czy pełnionych funkcji. Oprogramowanie i wyposażenie stanowią części urządzenia i wchodzą w jego skład. Wymagania techniczne i użytkowe, jakie musi spełnić przedmiot zamówienia, opisane są szczegółowo w załączniku nr 1 do siwz. Odnośnie do opisu urządzeń za pomocą norm, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, przy czym Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że zaoferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Wykonanie zamówienia obejmujące rozładunek, wniesienie, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie personelu Użytkownika, jest opisane w siwz, część C.II i w załączniku nr 2 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331910005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Kwota wadium wynosi: 8 000,- zł (osiem tysięcy zł). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275, z 2008 r. nr 116 poz. 730 i 732 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96 poz. 620.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao S.A. Oddział w Białymstoku 40 1240 5211 1111 0000 4920 7392 z podaniem tytułu wpłaty: Wadium wyposażenie Bloku Operacyjnego przed upływem terminu składania ofert, tj. w takim terminie, aby w terminie składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie wybranego przez wykonawcę dokumentu, o którym mowa w pkt. 3b - 3e, wówczas wykonawca jest zobowiązany złożyć dokument (oryginał) zapakowany w zamkniętą kopertę oznaczoną Wadium wyposażenie Bloku Operacyjnego w Kancelarii Ogólnej UMB, ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (Pałac Branickich, lewe skrzydło - parter) przed upływem terminu składania ofert. 6. Wymaga się, aby gwarancje i poręczenia wnoszone jako wadium były ważne i nieodwoływalne do upływu terminu związania ofertą. Nie mogą być zastrzeżone pod warunkiem. W treści gwarancji / poręczenia musi się znaleźć zapis, iż gwarant lub poręczyciel ma bezwarunkowy obowiązek wypłacenia Zamawiającemu sumy gwarancyjnej (kwoty wadium) na pierwsze pisemne żądanie zawierające wyłącznie oświadczenie, że zaistniała co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4 a) lub art. 46 ust. 5 ustawy. 7. Gwarancja / poręczenie musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta / poręczającego; podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację - złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny, z podaniem imienia i nazwiska. 8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie i kwocie, zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium odpowiednio na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1 a, 2 i 4 ustawy. 10. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku, gdy zajdzie co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 11. Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo (pod warunkiem, że spełnione są wszystkie wymagania dotyczące wniesienia wadium, w szczególności prawidłowa jest nazwa i znak postępowania).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umb.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach