Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej przy ul.Kolejowej i w ul.Sokólskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Kolejowej, w ul.Sokólskiej i ul.Fabrycznej w Sidrze

Gmina Sidra ogłasza przetarg

 • Adres: 16-124 Sidra, ul. Rynek 5
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7220980 , fax. 085 7220984
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sidra
  ul. Rynek 5 5
  16-124 Sidra, woj. podlaskie
  tel. 085 7220980, fax. 085 7220984
  REGON: 00054492900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej przy ul.Kolejowej i w ul.Sokólskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Kolejowej, w ul.Sokólskiej i ul.Fabrycznej w Sidrze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 7 000,00 PLN (słownie PLN: siedem tysięcy) na zasadach określonych w punkcie 11 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug-sidra.pbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach