Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych – prace instalacyjne wraz z adaptacją wozowni na zaplecze sanitarne, celem kompleksowego dostosowania Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie do prowadzenia działalności kulturalnej, w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0009/16 pn. „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Muzeum Wsi Kieleckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 449 297 , fax. 413 445 008
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Wsi Kieleckiej
  ul. Jana Pawła II 6
  25-025 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 449 297, fax. 413 445 008
  REGON: 65978500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mwk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucji kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych – prace instalacyjne wraz z adaptacją wozowni na zaplecze sanitarne, celem kompleksowego dostosowania Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie do prowadzenia działalności kulturalnej, w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0009/16 pn. „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – prac instalacyjnych wraz z adaptacją wozowni na zaplecze sanitarne, celem kompleksowego dostosowania Zagrody Czernikiewiczów w Bodzentynie do prowadzenia działalności kulturalnej, w ramach projektu nr RPSW.04.04.00-26-0009/16 pn. „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 2. Lokalizacja inwestycji: Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie, ul. 3 Maja 13, 26-010 Bodzentyn. Teren objęty zadaniem inwestycyjnym zlokalizowany jest w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta Bodzentyna przy tzw. Zagrodzie Czernikiewiczów i obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 1963/1 i 3025 w obrębie ewidencyjnym Bodzentyn. 3. Opis obiektu: Zagroda Czernikiewiczów w Bodzentynie jest przykładem specyficznej architektury małych miasteczek o charakterze rolniczym, tak licznie występujących w przeszłości na terenie całej Kielecczyzny. W skład zagrody wchodzą: budynek mieszkalny, budynki gospodarcze oraz wozownia, które wraz z zamykającym podwórze drewnianym ogrodzeniem tworzą zwarty zespół w kształcie czworoboku. Ściany wszystkich budynków zostały wzniesione z drewna jodłowego, zaś dachy mają pokrycie gontowe. Zagroda jest najstarszą i jedyną tak kompleksowo zachowaną małomiasteczkową zagrodą znaną z terenów Kielecczyzny. Jej najstarsze elementy (części domu mieszkalnego oraz budynki gospodarcze, wozownia i ogrodzenie) pochodzą z 1809 roku. Pozostałe trzy zostały dobudowane do domu. Izby mieszkalne pochodzą z lat 1870 i 1920. Na ekspozycji odtworzono wnętrza zamieszkałe przez średniozamożną, wielopokoleniową rodzinę małomiasteczkowego rolnika. Ekspozycja jest odtworzona na bazie badań terenowych przeprowadzonych w Bodzentynie oraz na materiałach archiwalnych. Pierwsza izba, sień oraz wszystkie pomieszczenia gospodarcze są przykładem wnętrz z połowy XIX wieku. Izba druga reprezentuje wnętrze mieszkalne z pocz. XX wieku, a izba trzecia z okresu międzywojennego. 4. Zakres prac obejmuje: 1) Przebudowę (modernizację) istniejącej instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni elektrycznej oraz doprowadzeniem nowej instalacji elektrycznej do izby nr IV i wozowni wg. projektu wykonawczego branży elektrycznej – prace prowadzone wewnątrz obiektu i na podwórzu w tym m.in: a) Zasilenie z tablicy głównej TG kontenera systemowego zaadaptowanego na WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z instalacją w kontenerze tablicy TK oraz instalacją obwodów wraz z osprzętem i urządzeniami końcowymi dla: przepływowego ogrzewacza wody (TK/P), gniazd 230 V (TG/G1), grzejnika elektrycznego (TG/G2), oświetlenia i systemu przyzywowego NPS (TG/01) b) Instalację wraz z osprzętem i urządzeniami końcowymi dla zasilanych z tablicy głównej TG obwodów: gniazd 230 V (TG/G1, TG/G2, TG/G3), kurtyny powietrznej 3 kW (TG/G4), promienników podczerwieni (TG/G5), zasilania 230 V szafy RACK (TG/G6), oświetlenia ogólnego (TG/01, TG/02, TG/02, TG/04), oświetlenia awaryjnego (TG/01a, TG/02a) W tym: Kontener WC zasilić kablem typu YKY 3x4mm2 z projektowanej tablicy głównej TG. Instalację gniazd wykonać bezhalogenowymi przewodami NHXMH-J 3x2,5mm2 oraz YDY 3x2,5mm2 dla obwodów kontenera. Instalacje oświetlenia wykonać bezhalogenowymi przewodami NHXMH-J 3/4x1,5mm2 oraz YDY 3/4x1,5mm2 dla obwodów kontenera. Instalację należy prowadzić natynkowo w bezhalogenowych rurkach ochronnych Grzejnik elektryczny w kontenerze WC (1 szt.) o mocy 2 kW, napięcie 230V Kurtyna powietrzna (1 szt). w Izbie nr IV o mocy 3 kW, napięcie 230V, co najmniej 2 prędkości obrotowe w trybie ogrzewania i 1 prędkość obrotowa w trybie chłodzenia (cyrkulacja powietrza w sezonie letnim), regulowany uchwyt pozwalający na montaż w różnych kombinacjach(ściana/sufit) oraz umożliwiający optymalne ustawienie wylotu powietrza. Promiennik podczerwieni (3 szt.) o mocy 600 kW, napięcie 230 V System nagłośnieniowy w Izbie nr IV współpracujący z projektorem multimedialnym, system multimedialny o mocy minimalnej 120 W RMS w tym zamontowane głośniki 100 V lub 70 V, wzmacniacz montowany w szafie RACK posiadający minimalnie 2 wejścia mikrofonowe i 2 wejścia liniowe, zestaw mikrofonu bezprzewodowego (2 mikrofony doręczne z nadajnikiem, 1 odbiornik oraz zasilacz). Szafa RACK systemu 10” lub 19” wisząca lub stojąca, możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych,w przypadku doboru szafy stojącej wyposażona w kółka jezdne, szafa wyposażona w wentylatory, szafa wyposażona w listwę zasilającą 230V do systemu 10” lub 19”. 2) Wykonanie przyłącza wody oraz kanalizacji sanitarnej do wozowni wg. projektu wykonawczego branży sanitarnej – wykonanie podziemnych przyłączy w ulicy Św. Ducha i na podwórzu, doprowadzenie instalacji do projektowanego kontenerowego modułu WC posadowionego docelowo w przestrzeni wozowni. 3) Adaptację wozowni na potrzeby zaplecza sanitarnego wg. projektu wykonawczego branży architektura – tj. wydzielenie z przestrzeni wozowni przestrzeni na WC poprzez ustawienie kontenera systemowego, modułowego, z wyposażeniem (wc dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, miska ustępowa, umywalka, poręcze, wentylacja grawitacyjna wspomagana, grzejnik, podgrzewacz wody, instalacja elektryczna w tym oświetlenie, system przyzywowy instalacji NPS, instalacja wodna i kanalizacyjna). Kontener należy zasłonić lekkimi elementami drewnianymi nawiązującymi wyglądem i kolorystyką do pozostałych części zagrody, np. panele drewniane ogrodzeniowe lub żaluzyjne impregnowane w kolorze zbliżonym do występujących w sąsiedztwie elementów (wg. detalu umieszczonego na rysunku p9 w projekcie wykonawczym branża architektura). Uwaga: Kontener musi być dostarczony w takiej postaci aby było możliwe jego umieszczenie wewnątrz przestrzeni wozowni bez naruszania jej konstrukcji np. w częściach umożliwiających ich późniejszy montaż w miejscu docelowym poprzez składanie, skręcanie, spawanie lub tym podobne z uwzględnieniem bezpieczeństwa obiektu zwłaszcza przeciwpożarowego. 4) Celem udostępnienia izby nr IV dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich doposażenie obiektu w przenośną składaną rampę. 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: 1) Dokumentacja projektowa – załącznik nr 8 do SIWZ. 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 9 do SIWZ. 3) Przedmiary robót – załącznik nr 10 do SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ. 7. W celu dokonania prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej Zamawiający umożliwia i rekomenduje Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej obiektu i miejsca wykonywania robót aby zapoznać się ze stanem istniejącym, ewentualnymi utrudnieniami oraz warunkami realizacji w ramach niniejszego zamówienia. W sprawie wizji należy kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną na adres: zp@mwk.com.pl. lub faksem na nr (41 ) 344-50-08 lub pisemnie na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce. Wizję można przeprowadzić po uprzednim uzgodnieniu w terminie od dnia wszczęcia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do dnia upływu terminu na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu. 8. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe. W związku z powyższym przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy, ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty. 9. Warunki realizacji: 1) Wszystkie prace należy realizować na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiarów robót. 2) Roboty uciążliwe, głośne, zapylenie, itp. należy prowadzić po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 3) Dostawy materiałów muszą odbywać się na bieżąco (z logistyką zapewniającą zapas materiałów na jeden dzień pracy), gdyż Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniem magazynowym, które mógłby oddać do dyspozycji Wykonawcy na czas prowadzenia prac. 4) Teren prowadzenia prac musi zostać zabezpieczony pod względem ppoż. i BHP, a Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia. 5) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia. 6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne, swoich pracowników oraz podmiotów, przy pomocy których wykonuje przedmiot umowy. 7) Do zakresu i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będą również roboty nie wymienione wprost w dokumentacji, takie jak: a) Zapewnienie obsługi geodezyjnej na okoliczność planowanych do realizacji prac. Tyczenie tras instalacji oraz późniejsza ich inwentaryzacja winny być wykonane przez uprawnionego geodetę. b) Organizacja i roboty wraz z zapleczem, ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej na potrzeby budowy. Zamawiający zapewnia dostęp do energii elektrycznej oraz niezbędną do organizacji zaplecza budowy powierzchnię na terenie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za zmagazynowane tam materiały i narzędzia, c) Zapewnienie stałego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika robót z wymaganymi uprawnieniami do kierowania robotami, d) Zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich, e) Zabezpieczenie terenu przyległego do miejsca prowadzenia robót, f) Utrzymywanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robót, g) Ponoszenie kosztów wywozu, składowania i utylizacji odpadów, h) Nadzór nad powierzonym mieniem, i) Opracowanie i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, j) Natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy i skuteczny wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę podczas wykonywania prac, k) Wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień i odbiorów, 8) Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych odpadów, jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). 9) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot oraz zgodność wykonania z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonywania robót oraz wiedzą techniczną. 10. Szczególne warunki realizacji robót: 1) Wszelkie odstępstwa od projektu należy zgłaszać do Zamawiającego. 2) Wykonawca uzyska zezwolenia na zajęcie chodników i jezdni dla potrzeb budowy, zapewni utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w trakcie prac w należytym stanie technicznym a w przypadku wykorzystania do realizacji inwestycji dróg już istniejących zapewni przez cały okres realizacji inwestycji ich utrzymanie w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w/w warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pozostałe dokumenty: 1. Oferta na formularzu wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ (wymagana forma dokumentu – oryginał), 2. Zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. V pkt 5 SIWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy); (wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza), 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza). 5. Wykonawca, po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp składa oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej (pkt 1 oświadczenia). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 7. Postanowienia dotyczące warunków udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia a także wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarte zostały w Rozdziale V-VII SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach