Przetargi.pl
wykonanie robót budowlanych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 2087R Olszany-Zalesie-Prałkowce km 0+910 - 1+450

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, Plac Dominikański 3
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6750025 , fax. 016 6750022
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
  Plac Dominikański 3 3
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 016 6750025, fax. 016 6750022
  REGON: 65094538400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót budowlanych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 2087R Olszany-Zalesie-Prałkowce km 0+910 - 1+450
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  wykonanie robót budowlanych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 2087R Olszany-Zalesie-Prałkowce km 0+910 - 1+450
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ( dysponują osobą - kierownik robót - posiadającą uprawnienia budowlane zgodne z przedmiotem zamówienia, dysponują sprzętem wymaganym do realizacji przedmiotu zamówienia ) 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z uwagi na okoliczności wskazane przepisami art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o treść oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale 11 niniejszej specyfikacji, na zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku. Wykonawcy, którzy nie spełnią choć jednego z ww. warunków, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu stawianych wykonawcom przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenia : 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z wykorzystaniem wzoru - stanowiącego załącznik SIWZ. 2. Dokumenty : 2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku składania oferty przez wykonawców na zasadach określonych przepisem art. 23 ustawy - składających ofertę wspólnie - wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę); 2.2 Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku składania oferty przez Wykonawców na zasadach określonych przepisem art. 23 ustawy - składających ofertę wspólnie - wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę); 2.3. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 2.4. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia - według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień i świadectwa przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa ( dot. kierownika budowy ) 2.5. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca - według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji , wraz z informacją o posiadanym sprzęcie, oraz o podstawie posiadania tegoż sprzętu (np. własność, użyczenie, dzierżawa, leasing), Wykonawca musi posiadać sprzęt specjalistyczny niezbędny do wykonania przedmiotowego zamówienia - układarka do układania mieszanek mineralno-asfaltowych - min. 1 szt., stalowe walce lekkie, średnie i ciężkie - min. po 1 szt., walec ogumiony - min. 1 szt., samochody samowyładowcze z przykryciem ( o ładowności 5-10 t.) - min. 3 szt. , szczotka mechaniczna lub inne urządzenie czyszczące- min. 1 szt., koparka przedsiębierna - min. 1 szt. Wykonawca musi dysponować dostępem do wytwórni ( otaczarki ) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, o minimalnej wydajności 30 ton/1 h. 2.6. Zakres powierzonych do wykonania podwykonawcom części zamówienia, a w przypadku gdy Wykonawca nie zamierza korzystać z usług podwykonawcy, złożenie stosownego oświadczenia. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który nie posiada potencjału technicznego i nie dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wraz z ofertą należy złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania przedmiotowego zamówienia. Podmioty zagraniczne. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2.1. składa dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że : 1. nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyższych dokumentów - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach