Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w ramach remontów dróg leśnych w 2014r., znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Wałbrzych

Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach ogłasza przetarg

 • Adres: 58-372 Boguszów-Gorce, ul. Miła 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8449580
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach
  ul. Miła 2 2
  58-372 Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8449580
  REGON: 89002351700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_walbrzych
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL LP NADLEŚNICTWO WAŁBRZYCH z siedzibą w Boguszowie-Gorcach

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach remontów dróg leśnych w 2014r., znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Wałbrzych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wykonane na rzecz Nadleśnictwa Wałbrzych niezbędne do realizacji zadań, polegających na remontach dróg leśnych, znajdujących się w zarządzie Zamawiającego, będących elementem przedmiotu zamówienia pod nazwą Wykonanie robót budowlanych w ramach remontów dróg leśnych w 2014r., znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Wałbrzych, ujęte w planie finansowo-gospodarczym na rok 2014. Zamówienie podzielone jest na części (zadania). Liczba zadań - 2: - Zadanie nr 1): Remont drogi leśnej o nr inwentarzowym DL09/10.2 w Leśnictwie Głuszyca, - Zadanie nr 2): Remont drogi leśnej o nr inwentarzowym 220/643 w Leśnictwie Stare Bogaczowice
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wartości: dla zadania numer 1 - 700,00 zł (słownie: siedemset złotych), dla zadania numer 2 - 600,00 zł (słownie: sześćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_walbrzych
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach