Przetargi.pl
przygotowanie projektu graficznego, składu, druku, oprawy i dostawy publikacji w podziale na zadania:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 770 42 20 , fax. 71 770 42 20
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
  ul. Ostrowskiego 7 7
  53-238 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 770 42 20, fax. 71 770 42 20
  REGON: 93208458000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dops.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przygotowanie projektu graficznego, składu, druku, oprawy i dostawy publikacji w podziale na zadania:
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przygotowanie projektu graficznego, składu, druku, oprawy i dostawy publikacji w podziale na zadania: Zadanie 1 - Przedmiotem zamówienia jest: usługa przygotowania projektu graficznego, składu, wydruku, oprawy i dostawy publikacji raportu post badawczego dot. analizy wybranych wskaźników Wieloletniego regionalnego planu działania na rzecz promocji i upowszechniania rozwoju ekonomii społecznej oraz jej otoczenia w województwie dolnośląskim 2012-2020. Zadanie 2 - Przedmiotem zamówienia jest: usługa przygotowania projektu graficznego, składu, wydruku, oprawy i dostawy publikacji raportu post badawczego dot. Badania i analizy funkcjonowania partnerstw i współpracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie dolnośląskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dops.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach