Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy

Gmina Witnica ogłasza przetarg

 • Adres: 66-460 Witnica, Plac Andrzeja Zabłockiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 216 446 , fax. 957 515 218
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Witnica
  Plac Andrzeja Zabłockiego 6
  66-460 Witnica, woj. lubuskie
  tel. 957 216 446, fax. 957 515 218
  REGON: 21096688100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy obejmujących: a. Docieplenie ścian zewnętrznych b. Docieplenie dachu c. Wymianę stolarki okiennej d. Wymianę stolarki drzwiowej e. Poprawę sprawności cieplnej systemu grzewczego - wymianę instalacji c.o. na nową z rur miedzianych z izolacją wraz z wymianą grzejników na konwekcyjne oraz montażem zaworów termostatycznych na grzejnikach i zaworów podpionowych na pionach. 2. Miejsce realizacji zamówienia - Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica, dz. nr 220/3, obręb 0006. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej (na którą składa się audyt energetyczny oraz przedmiar robót), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i zgłoszeniu robót, które to dokumenty stanowią Część III niniejszej SIWZ; przedmiot zamówienia realizowany będzie w wariancie 1 termomodernizacji wskazanym w audycie energetycznym. 4. Podanie nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów i towarów czy urządzeń w załączonej dokumentacji projektowej lub STWIORB ma charakter poglądowy. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem materiałów lub urządzeń równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami czy urządzeniami. 6. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w części II niniejszej SIWZ („Wzór umowy”). 7. Wykonawca obowiązany jest wykonywać roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami STWiORB, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, zawartą umową oraz zaleceniami inspektora nadzoru. 8. Wykonawca wykona roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia z materiałów własnych. 9. Roboty budowlane będą wykonywane w czynnym obiekcie. Wykonawca obowiązany będzie wykonywać roboty budowlane w sposób gwarantujący Urzędowi Miasta i Gminy w Witnicy możliwość ciągłego świadczenia usług na rzecz mieszkańców. 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie placówki objętej robotami w ramach zamówienia. 11. Wykonawca zapewni ruch zastępczy na czas realizacji robót nieutrudniający funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, zabezpieczy istniejące instalacje i sieci, a także będzie dbał o porządek na drodze dojazdowej na plac budowy. 12. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo wykonywanych robót, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pieszych w obrębie realizowanych robót. 13. Wykonawca winien utrzymać w należytym stanie teren budowy, a także odgrodzić miejsca, w których wykonywane są roboty budowlane od pozostałych części obiektu. 14. W okresie realizacji niniejszego zamówienia w obrębie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy będą prowadzone równolegle roboty budowlane polegające na montażu i konfiguracji instalacji fotowoltaicznych. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia harmonogramu tych robót podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w §4 wzoru umowy, jak również współdziałania z wykonawcą tych robót podczas realizacji zamówienia. 15. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ a jego poświadczony za zgodność z oryginałem odpis przedłoży Zamawiającemu. 16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów określających zasady postępowania z odpadami i zobowiązany jest zagwarantować, jako wytwórca odpadów, by z odpadami powstałymi w związku z realizacją przedmiotu umowy postępowano w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco do usuwania odpadów budowlanych na legalnie działające wysypisko, a po zakończeniu robót do uprzątnięcia pomieszczeń. 17. Wykonawca usunie natychmiastowo wszelkie szkody i awarie spowodowane w trakcie realizacji robót. 18. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) osób wykonujących następujący zakres czynności: a. Docieplenie ścian zewnętrznych b. Docieplenie dachu c. Wymiana stolarki okiennej d. Wymiana stolarki drzwiowej e. Poprawa sprawności cieplnej systemu grzewczego 19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w pkt 18. W tym celu Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązany będzie przedkładać wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wraz z wykazem Wykonawca składać będzie do wglądu zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności wymagane przez Zamawiającego w pkt 18. Kopia umowy o pracę musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz Zamawiającego, rodzaj umowy o pracę, datę zawarcia umowy oraz wymiar czasu pracy. 20. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane w pkt 18 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 21. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności opisane w pkt 18 w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i będzie podstawą do naliczenia kar umownych w wysokości określonej w umowie. 22. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45320000-6 Roboty izolacyjne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne 45410000-4 Tynkowanie 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 23. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej części zamówienia. Postanowienia, o których mowa w pkt 19, 20 i 21, stosowane będą również w odniesieniu do podwykonawców. 24. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 25. Zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 26. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 27. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 - miesięcznej gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia, w tym w szczególności na roboty budowlane, materiały i urządzenia dostarczane w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. Uprawnienia z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień z tytułu rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5 000,00 zł. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej walucie niż złoty polski. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, muszą być one nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem. Powinny one zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o zobowiązaniu się nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu całej kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia wystąpiły okoliczności uzasadniające zatrzymanie przez Zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy Pzp. 6. W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczenia Zamawiający wymaga, aby poręczenie miało charakter solidarny. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby poręczenie miało charakter subsydiarny. 7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: GBS Barlinek o/Witnica 62 8355 0009 0114 4848 2000 0004 z adnotacją: „Wpłata wadium – nr sprawy: WI.271.10.2018, 8. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za skutecznie wniesione Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu (kopii dokumentu) potwierdzającego wpłatę wadium 9. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą w kopercie, jednakże dokumentu nie należy spinać trwale z ofertą. 10. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 11. Zamawiający zwróci wadium: 1) wszystkim Wykonawcom – niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 15.1), 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) niezwłocznie – na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 12.1), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.2.1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym zakresie. 1.2.2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Dla wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. 1.2.3) Zdolności technicznej lub zawodowej: a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem łącznie co najmniej wymianę lub montaż stolarki okiennej oraz ocieplenie lub docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymianę lub montaż instalacji c.o., o wartości robót nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych). Dla wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem zespołem osób o następujących kwalifikacjach: - Kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. - Kierownikiem robót sanitarnych – posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm) lub odpowiednie uprawnienia wydane na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY w PRZETARGU NIEOGRANICZONYM pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy”

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach