Przetargi.pl
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW NR 8 I 9 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4408 W SULECHOWIE WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 65-043 Zielona Góra, ul. Bolesława Chrobrego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261648381, 261648388,261648308 , fax. 261648479
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
  ul. Bolesława Chrobrego 7
  65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 261648381, 261648388,261648308, fax. 261648479
  REGON: 97039103800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rzizielonagora.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW NR 8 I 9 W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 4408 W SULECHOWIE WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH NIEZBĘDNYCH DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu termomodernizacji budynków nr 8 i 9 w JW 4408 Sulechów wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do użytkowania obiektu. Budynek nr 8 i 9 zlokalizowane są na terenie zamkniętym (na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 38/MON z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej) w miejscowości Sulechów, działka ewidencyjna nr 65/5 obręb 0001 Sulechów, gm. Sulechów, województwo lubuskie, zapisane w księdze wieczystej Nr KW ZGZS/00024904/7 prowadzonej przez RZI. Przedmiotowa działka, stanowi własność Skarbu Państwa i znajduje się w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej - RZI w Zielonej Górze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wniesie wadium dla całości zamówienia najpóźniej do upływu terminu składania ofert w kwocie: 35 000,00 zł dla każdej z części 2. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach:  pieniądza,  poręczeniach bankowych,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy zamawiającego NBP O/Zielona Góra, Nr konta 05 1010 1704 0042 7113 9120 0000 Tytułem: wadium Spr. nr 15/PN/24401/2018 Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XIII SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o zapoznaniu się z terenem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach