Przetargi.pl
Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie

Gmina Międzyrzecz ogłasza przetarg

 • Adres: 66300 Międzyrzecz, ul. Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 426 930 , fax. 957 426 979
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzyrzecz
  ul. Rynek 1
  66300 Międzyrzecz, woj. lubuskie
  tel. 957 426 930, fax. 957 426 979
  REGON: 21096684600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miedzyrzecz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaława, gmina Międzyrzecz. 2. Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem przebudowę drogi gminnej nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kaława gmina Międzyrzecz. Przebudowywany odcinek drogi usytuowany jest w centralnej części miejscowości Kaława, w obszarze zabudowanym, w którym przeważa zabudowa jednorodzinna wraz z obiektami użyteczności publicznej. Przedmiotowa inwestycja została podzielona na dwa zadania: zadanie kwalifikowane i zadanie niekwalifikowane w skład których wchodzi: 2.1. ZADANIE KWALIFIKOWANE: 1) Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej (wzdłuż krawężnika należy wykonać ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej typu CEGŁA obniżony względem powierzchni jezdni o 1 cm.) Przebudową drogi w ramach zadania kwalifikowanego objęty jest odcinek drogi zaznaczony na projekcie zagospodarowania terenu jako DR 1 – długość ≈ 446,64 mb. 2) Wykonanie zjazdów o nawierzchni z bkb typu BEHATON gr. 8 cm, kolor grafitowy. 3) Wykonanie chodników o nawierzchni z bkb typu CEGŁA, koloru szarego gr. 6 cm; - chodnik zlokalizowany w pasie drogowym działki nr 322/3 (chodnik lewostronny o długości ≈410m, chodnik prawostronny≈68m). 4) Wykonanie w ciągu drogi DR1 wyniesionego przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej typu BEHATON gr. 8cm, kolor grafitowy. 5) Wykonanie dwóch zatok postojowych z bkb typu BEHATON gr. 8 cm, kolor grafitowy a) Zatoka postojowa nr 1 zlokalizowana wzdłuż jezdni przeznaczona do parkowania równoległego-początek na km 0+024,02, koniec na km 0+090,52 b) Zatoka postojowa nr 2 zlokalizowana wzdłuż jezdni i przeznaczona do parkowania prostopadłego – początek na km 0+242,42, koniec na km 0+267,42 6) Wykonanie przebudowy i bieżącej konserwacji skrzyżowania projektowanej drogi gminnej nr 003532F (DR1) z drogą powiatową nr 1268F polegającą na dowiązaniu bitumicznej nawierzchni drogi gminnej do krawędzi jezdni drogi powiatowej również o nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem częściowego remontu nawierzchni drogi powiatowej o powierzchni ≈114m2. 7) Wykonanie kanalizacji deszczowej – w obrębie działek nr 322/3, 322/2, 106 z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącego zbiornika retencyjnego na działce nr 106 z wykonaniem separatora związków ropopochodnych zespolonego z osadnikiem zawiesin mineralnych. 8) Wykonanie oświetlenia drogowego w technologii LED– lamp - 16 szt. 9) Wykonanie wycinki drzew – szt. 3. 10) Wykonanie rur ochronnych. 11) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, elementów bezpieczeństwa ruchu – zgodnie z załączonym projektem stałej organizacji ruchu. 12) Wykonanie zieleni obustronnie (trawa siewem wraz z humusowaniem) – dotyczy całej szerokości pasa drogowego odcinka drogi oznaczonej jako DR1. 13) Wykonanie projektu oraz oznakowania czasowej organizacji ruchu. 14) Dokonanie regulacji wysokościowej wszelkich studni, urządzeń itp. zlokalizowanych w ciągu planowanej drogi, zjazdów czy zatok postojowych. Regulacji należy dokonać zgodnie ze sztuką budowlaną w taki sposób aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie drogi oraz istniejących urządzeń. 2.2. ZADANIE NIEKWALIFIKOWANE: 1) Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej (wzdłuż krawężnika należy wykonać ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej typu CEGŁA obniżony względem powierzchni jezdni o 1 cm.) Przebudową drogi w ramach zadania niekwalifikowanego objęty jest odcinek drogi oznaczony na projekcie zagospodarowania jako DR 2 – długość ≈ 34,64 mb. 2) Wykonanie odcinka chodnika o nawierzchni z kostki betonowej typ CEGŁA gr. 6 cm – elementy chodnika o powierzchni ≈43,5m2. 3) Wykonanie zjazdu o nawierzchni z EKO – KOSTKI gr. 8 cm– dotyczy zjazdu do działki nr 106. 4) Wykonanie wycinki drzew – szt. 7. 5) Wywóz i pocięcie na odcinki do 40 cm pni wszystkich 10 drzew nadających się na opał i ich przewiezienie na plac magazynowy spółki gminnej PUBR Międzyrzecz ul. Reymonta oraz wywóz pozostałych gałęzi, ścinek, trocin i ich zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach. 6) Wykonanie zieleni obustronnie (trawa siewem wraz z humusowaniem) – dotyczy całej szerokości pasa drogowego odcinka drogi oznaczonej jako DR2. 7) Wykonanie przebudowy skrzyżowania projektowanej drogi gminnej nr 003532F (DR2) z drogą powiatową nr 1268F polegającą na dowiązaniu bitumicznej nawierzchni drogi gminnej do krawędzi jezdni drogi powiatowej również o nawierzchni bitumicznej. 8) Wykonanie oświetlenia drogowego w technologii LED– lamp – 1 szt. 9) Wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego, geodezyjnych pomiarów wykonanych elementów robót dla całego odcinka drogi DR1 i DR 2. UWAGA !!! Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby w miarę możliwości udostępnić mieszkańcom dojazdy, do zlokalizowanych w obrębie przebudowywanej ulicy, szkoły, zakładów oraz domów. 3. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć wszystkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia min. koszty transportu materiałów i urobku, geodezyjnego operatu powykonawczego, geodezyjnych pomiarów wykonanych elementów robót, oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania. Mapy powykonawcze należy opracować również w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików DXF. W cenie ofertowej należy również przewidzieć kamerowanie wykonanych sieci deszczowych. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo udostępnienia innemu wykonawcy części placu budowy bez wpływu na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego. 5. Wykonawca zobowiązany jest rozpoczęcia robót budowlanych w terminie do 10 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy – protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi do 14 dni od daty podpisania umowy. W przypadku nie rozpoczęcia realizacji robót w wyżej wskazanym terminie wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary w wysokości 2.000 zł brutto za każdy dodatkowy dzień zwłoki w rozpoczęciu realizacji robót. 6. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ceny ofertowej. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom MPWiK Sp. z o. o. z siedzibą w Świętym Wojciechu m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń wod-kan. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego a także pokryje koszty napraw. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. 8. W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. 9. Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania na plac magazynowy spółki gminnej PUBR Międzyrzecz ul. Reymonta. Zamawiający wskaże dokładne miejsce składowania materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania takich jak m.in. kostka betonowa typu POLBRUK, kostka kamienna i inne oraz urządzeń. Transport materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania odbywać się powinien w takich warunkach aby transportowany materiał nie uległ zniszczeniu bądź uszkodzeniu. W cenie ofertowej należy przewidzieć zabezpieczenie przewożonych materiałów nadających się do ponownego wbudowania. Przewożony materiał w miejsce wskazane przez Zamawiającego należy zdać za pokwitowaniem w celu ilościowego rozliczenia Wykonawcy z materiałów rozbiórkowych nadających się do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu materiału rozbiórkowego bez jakichkolwiek zanieczyszczeń w postaci np. ziemi, gruzu czy innych elementów pochodzących z rozbiórki. W tym celu materiał pochodzący z rozbiórki (przeznaczony do zwiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego), Wykonawca winien jest przebrać na placu budowy w celu jego oczyszczenia. 10. Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje ze zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. 11. Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie i w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej przez MS BIURO PROJEKTOWE MICHAŁ SROKA z Gniezna. 12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert obejmujących zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych dla określonych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 13. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w związku z czym terminowość przedmiotowej inwestycji jest sprawą nadrzędną. W przypadku utraty dofinansowania z powodu nieterminowego zakończenia przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę kwotą utraconego dofinansowania. 14. Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z projektem oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Zamawiający do niniejszej specyfikacji załączył przedmiar robót, który stanowi jedynie pomoc dla potencjalnych Wykonawców przy sporządzeniu oferty cenowej. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia oferty cenowej na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz SIWZ. 15. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia – robót drogowych w zakresie nawierzchni drogi. 16. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane w zakresie branży sanitarnej, drogowej i elektrycznej, objęte przedmiotem zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 z dopiskiem „Wadium - PRZEBUDOWA DROGI NR 003532F WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W KAŁAWIE” . 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.3. niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego wykonawcy składającego ofertę: 1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 4) Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.3. SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, 5) Dowód wniesienia wadium. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.3) SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) SIWZ dotyczące tych podmiotów. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach