Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w miejscowości Baczyna

GMINA LUBISZYN ogłasza przetarg

 • Adres: 66-433 Lubiszyn, ul. Plac Jedności Robotniczej 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 727 71 30 , fax. 095 727 71 36
 • Data zamieszczenia: 2022-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA LUBISZYN
  ul. Plac Jedności Robotniczej 1
  66-433 Lubiszyn, woj. lubuskie
  tel. 095 727 71 30, fax. 095 727 71 36
  REGON: 210966817
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w miejscowości Baczyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia stanowi: Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowa w miejscowości Baczyna na działkach 4/27 127/1 oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:- dokumentacja projektowa - załącznik nr 8 do SWZ,- przedmiary - załącznik nr 9 do SWZ,- projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 7 do SWZ.Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i załączyć wraz z formularzem oferty koszto-rys ofertowy.Kosztorys ofertowy nie służy do rozliczenia kosztorysowego robót (umowa ryczałto-wa), ale służy jedynie do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy lub w przypadku wystąpienia robót zamiennych. Do wyliczeń tego wynagrodzenia będą miały zastosowanie ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy z wykonawcą.Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach