Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza komunalnego w Żaganiu przy ul. Kożuchowskiej – w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Gmina Żagań o Statusie Miejskim ogłasza przetarg

 • Adres: 68100 Żagań, Plac Słowiański
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 771 040 , fax. 684 771 017
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żagań o Statusie Miejskim
  Plac Słowiański 17
  68100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 684 771 040, fax. 684 771 017
  REGON: 52679400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: urzadmiasta.zagan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza komunalnego w Żaganiu przy ul. Kożuchowskiej – w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowane a następnie przebudowa nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza komunalnego w Żaganiu przy ul. Kożuchowskiej, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 761, obręb 0002.Żagań, jedn. Ew. 081002-1, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres inwestycji dotyczy części ścieżek na odcinku o całkowitej długości ok. 160 mb. Planuje się zmianę nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki kamiennej na podbudowie z tłucznia kamiennego Teren inwestycji wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 2237 z dnia 20.01.1977r. W związku z powyższym rozpoczęcie robót budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzji pozwalającej na prowadzenia prac archeologicznych. 3.2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: a) dokonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, b) wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych, c) opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano – wykonawczy), d) uzyskanie stosownych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów lub instytucji, e) uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych (lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót w zależności od sytuacji), f) wykonanie wszelkich robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano – wykonawczym, g) sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi. 3.3. Ponadto do zadań Wykonawcy należeć będzie: 1. Zapewnienie nadzoru autorskiego dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych. 2. Zapewnienie prowadzenia badań archeologicznych. 3. Przejęcie placu budowy od Zamawiającego po uzyskaniu pozwolenia właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej na realizację zadania. 4. Wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno - użytkowego i opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej. 5. Wykonanie czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 6. Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 7. Realizowanie poleceń wpisanych do dziennika budowy. 8. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót. 9. Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót uporządkowanego, nadającego się do użytkowania. 10. Zapewnienia dojazdu do przyległych i sąsiednich nieruchomości i posesji. 11. Informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu. 12. Informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 13. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach. 14. Zorganizowanie, utrzymywanie i zlikwidowanie według własnych potrzeb zaplecza budowy. 15. Zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robót. 16. Sporządzenie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 17. Zabezpieczenie placu budowy, w tym wszelkich instalacji, urządzeń i innych elementów na terenie placu budowy. 18. Zapewnienie dozoru mienia na terenie placu budowy na własny koszt. 19. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 t.j. ze zm.). 20. Zatwierdzenie każdego materiału przed wbudowaniem przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedłoży Inspektorowi wykaz materiałów wraz z ich certyfikatami zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną. Inspektor pisemnie potwierdzi ich zatwierdzenie lub odmowę ich zatwierdzenia. 21. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, jeżeli zajdzie taka konieczność. 22. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i dozór mienia oraz przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami. 23. Terminowe wykonanie i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są zgodne z umową. 24. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za podejmowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 25. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów. 26. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy. 27. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na placu budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 28. Utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 29. Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. przekazania terenu zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór, 30. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze. 31. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. 32. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 33. Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument. 34. Wykonawca po zakończeniu realizacji robót sporządzi rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robót, które będzie stanowiło podstawę do sporządzenia przez Zamawiającego dokumentu OT. 35. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o gotowości do odbioru oraz dołączyć dokumentację powykonawczą. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje nieważnością zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego. 3.5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno- użytkowy opracowany przez: Małgorzatę Sadowską – Urząd Miasta Żagań
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4.500,00 zł. (słownie złotych: cztery tysiące pięćset 00/100). 9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 9.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 9.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia., c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 2) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawieniu omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BZ WBK S.A. I O/ Żagań 39 1090 2558 0000 0006 4000 0101. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 9.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 9.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą. 9.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 9.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 9.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie Cmentarza komunalnego w Żaganiu przy ul. Kożuchowskiej” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 9.11. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 9.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy- jeżeli Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp (oświadczenie zał. nr 3 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ (oświadczenie zał. nr 2 ) 5.2. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności technicznej lub zawodowej - określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 5.2.2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5.2.5.Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu 5.3.1. W zakresie wymogu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ., Zamawiający nie stawia żadnego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SiWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach